Kamer­vragen aan de minister van BZ over dhr. Thoenes.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken over dhr. Thoenes.

1. Kent u het bericht ‘Journalist Sander Thoenes herdacht ’1?

2. Is het juist dat hoewel de namen van de mogelijke verdachten van de moord op Thoenes bekend zijn, er nog steeds niet tot vervolging van de mogelijke daders is overgegaan? Zo ja, wat is dan de reden dat er niet tot vervolging is overgegaan?

3. Deelt u de mening dat het en voor het rechtsgevoel en met het oog op de gevoelens van de nabestaanden onacceptabel is dat er nog steeds geen sprake is geweest van vervolging?

4. Kunt u aangeven wat de Nederlandse regering gedaan heeft om duidelijk te maken dat niet-vervolging van de moord op een Nederlands burger onacceptabel is en niet zonder gevolgen kan blijven voor de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid alsnog stappen te ondernemen die ertoe leiden dat de daders van deze moord opgespoord en berecht zullen worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u met mij van mening dat er onzorgvuldig is gehandeld jegens de nabestaanden van Sander Thoenes als gevolg van het gebrek aan druk die is uitgeoefend op de Indonesische autoriteiten? Zo ja, bent u bereid dit onzorgvuldig handelen jegens de nabestaanden toe te geven en te proberen dat alsnog goed te maken? Zo neen, waarom niet

1www.trouw.nl/ontspanning/article2868952.ece/Journalist_Sander_Thoenes_herdacht.html

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 21 sep. 2009

Antwoorden mogen i.v.m privacy niet gepubliceerd worden