Kamer­vragen aan de minister van LNV over de misplaatste grap met een dode vos op Texel


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de misplaatste grap met een dode vos op Texel

1. Kent u het bericht 'Dode vos op Texel is 'misplaatste grap' 1?

2. Is het waar dat de gevonden vos kennelijk gevangen is met een vangkooi en vervolgens van korte afstand doorzeefd is met hagel?

3. Staat de huidige wetgeving toe dat vossen in de draagtijd worden gevangen in kooien en van dichtbij worden afgeschoten met hagel? Zo ja, deelt u de mening dat een dergelijk werkwijze als onethisch moet worden beoordeeld en verboden zou moeten worden?Zo neen, bent u van mening dat hier sprake is van een strafbaar feit?

4. Deelt u de mening dat mensen die spelen met het idee van het uitzetten van predatoren in gebieden waar die nu niet voorkomen, zouden moeten worden aangepakt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat de veronderstelde daders van deze 'misplaatste grap' gezocht moeten worden in kringen van mensen die een jachtvergunning c.q. vuurwapenvergunning bezitten en de beschikking hebben over vangkooien? Zo ja, deelt u de mening dat dit duidt op onverantwoord gedrag bij mensen die kennelijk het vertrouwen van de overheid genieten dat ze verantwoord om kunnen gaan met vuurwapens? Zo neen, heeft u enig ander vermoeden van de kring waarin de daders gezocht moeten worden?

6. Kunt u aangeven wat gedaan is of wordt om de daders van deze 'misplaatste grap' op te sporen?

1 http://www.agd.nl/1095222/Nieuws/Artikel/Dode-vos-op-Texel-is-misplaatste-grap.htm

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 2 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de misplaatste grap met een dode vos op Texel (ingezonden 17 februari 2010).


Vraag 1
Kent u het bericht “Dode vos op Texel is 'misplaatste grap”?[1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de gevonden vos gevangen is met een vangkooi en vervolgens van korte afstand doorzeefd is met hagel?

Antwoord
Ik maak uit het door u aangehaalde krantenartikel op dat de vos vermoedelijk is gevangen en vervolgens van dichtbij doodgeschoten.

Vraag 3
Staat de huidige wetgeving toe dat vossen in de draagtijd worden gevangen in kooien en van dichtbij worden afgeschoten met hagel? Zo ja, deelt u de mening dat een dergelijk werkwijze als onethisch moet worden beoordeeld en verboden zou moeten worden? Zo nee, bent u van mening dat hier sprake is van een strafbaar feit?

Antwoord
De vos is op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst (artikel 65, eerste lid, onder a, Flora- en faunawet). Dat betekent dat de vos in het hele land gedurende het gehele jaar mag worden bestreden, ook gedurende de draagtijd. Als middelen waarmee vossen mogen worden gedood, zijn onder meer aangewezen kastvallen en geweren (artikel 5, eerste lid, onder a en e, Besluit beheer en schade­bestrijding dieren).

Een geweerschot van dichtbij garandeert dat het dier op slag dood is. Daarmee is voldaan aan de verplichting dat onnodig lijden moet worden voorkomen (artikel 73 Flora- en faunawet).

Vraag 4
Deelt u de mening dat mensen die spelen met het idee van het uitzetten van predatoren in gebieden waar die nu niet voorkomen, zouden moeten worden aangepakt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het uitzetten van alle soorten dieren is reeds verboden (artikel 14, eerste lid, Flora- en faunawet). Er zijn geen aanwijzingen dat op Texel vossen zijn uitgezet. De nu gevonden dode vos kan van elders afkomstig zijn en reeds zijn gedood voordat deze op Texel langs de weg werd gelegd.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de veronderstelde daders van deze 'misplaatste grap' gezocht moeten worden in kringen van mensen die een jachtvergunning c.q. vuurwapenvergunning bezitten en de beschikking hebben over vangkooien? Zo ja, deelt u de mening dat dit duidt op onverantwoord gedrag bij mensen die kennelijk het vertrouwen van de overheid genieten dat ze verantwoord om kunnen gaan met vuurwapens? Zo nee, heeft u enig ander vermoeden van de kring waarin de daders gezocht moeten worden?

Antwoord
De mogelijkheid dat deze “misplaatste grap” is uitgehaald door een jacht­aktehouder is niet uit te sluiten. De vos is immers met een jachtgeweer gedood. Uw stelling dat in deze onverantwoord met een vuurwapen zou zijn omgegaan, deel ik niet. Zie mijn antwoord op vraag 3.

Vraag 6
Kunt u uiteenzetten wat gedaan is of wordt om de daders van deze 'misplaatste grap' op te sporen?

Antwoord
Er is hier geen sprake van daders in de betekenis van wetovertreders. Zie mijn antwoord op vraag 3 en 4.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van OCW en van BZ over afgewezen informatieverzoeken van een student

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM en van LNV en de staatssecretaris van V en W over het wegvissen van brasem en karper als maatregel voor de verbetering van de waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer