Kamer­vragen aan de ministers van OCW en van BZ over afgewezen infor­ma­tie­ver­zoeken van een student


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken over afgewezen informatieverzoeken van een student

1. Kent u het bericht ‘school dwingt student tot excuses informatieverzoek' 1?

2. Is het waar dat de Haagse Hogeschool een student heeft gedwongen een nieuw afstudeeronderzoek te doen en excuses aan te bieden aan gemeenten aan wie hij met een beroep op de WOB om informatie had gevraagd?

3. Bent u met mij van mening dat de WOB er is om burgers (ook studenten) van de door hen gewenste informatie te voorzien? Zo neen, waarom niet of niet in dit geval? Zo ja, hoe beoordeelt u het optreden van de Haagse hogeschool i.c.?

4. Hoe beoordeelt u de brief van de VNG waarin gemeenten een strategie aan de hand wordt gedaan om de betrokken student te ontmoedigen ?

5. Deelt u de mening dat het niet tot de taken van de VNG behoort burgers te frustreren in hun zoektocht naar informatie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid VNG aan te spreken op de gevolgde werkwijze?

6. Bent u bereid de Haagse Hogeschool aan te spreken op de vergaande inbreuk op de vrijheid van een student om de informatie te verzamelen die hij nodig acht voor zijn studie? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.nu.nl/binnenland/2185041/school-dwingt-student-excuses-informatieverzoek.html
http://www.vng.nl/eCache/DEF/94/171.html

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 16 feb. 2010

Antwoorden op Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over informatieverzoeken van een student. (Ingezonden 17 februari 2010)

Vraag 1
Kent u het bericht "School dwingt student tot excuses informatieverzoek"1?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de Haagse Hogeschool een student heeft gedwongen een nieuw afstudeeronderzoek te doen en excuses aan te bieden aan gemeenten aan wie hij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) om informatie had gevraagd?

Antwoord:
Nee, dat is niet waar. Ik heb informatie ingewonnen bij de hogeschool. Daaruit is het volgende gebleken. De student is in dienst van een bedrijf. De werkgever van de student treedt ook op als diens studiebegeleider. De student heeft voor zijn afstudeeronderzoek bij verschillende gemeenten een Wob-verzoek ingediend. De werkgever heeft daarna een brief gezonden aan één van die gemeenten. Deze specifieke gemeente was ontstemd over de toonzetting van die brief en heeft daarom contact opgenomen met de hogeschool. De hogeschool heeft hierover met de student gesproken, waarna de student een excuusbrief heeft gestuurd aan de betreffende gemeente.

De student heeft vervolgens zelf zijn verzoeken in het kader van de Wob ingetrokken, omdat gemeenten hem mogelijk leges in rekening zouden brengen. Intrekking van de Wob-verzoeken is dus niet op verzoek van de hogeschool gebeurd.

De student heeft zijn afstudeeronderzoek niet beëindigd. Hij studeert binnenkort af op het onderwerp.

Vraag 3
Deelt u de mening dat de Wob er is om burgers (ook studenten) van de door hen gewenste informatie te voorzien? Zo nee, waarom niet of niet in dit geval? Zo ja, hoe beoordeelt u het optreden van de Haagse hogeschool i.c.?

Antwoord:
Ik ben van mening dat de Wob er is om een ieder, ongeacht of hij student is of niet, het recht te bieden op openbaarmaking van overheidsdocumenten met het oog op het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Er mag bij de behandeling van een verzoek geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of zijn/haar belang. In de Wob is aangegeven op welke gronden openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege moet of kan worden gelaten. Zie verder antwoord op vraag 6.

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin gemeenten een strategie aan de hand wordt gedaan om de betrokken student te ontmoedigen2?

Antwoord:
Het is aan de VNG zelf te bepalen of en welk advies zij geeft op het moment dat gemeenten advies vragen over de afhandeling van Wob-verzoeken die gemeenten hebben ontvangen. Het is verder aan een verzoeker om te besluiten een verzoek al dan niet in te trekken wanneer hem/haar wordt meegedeeld dat leges zullen zijn verschuldigd.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het niet tot de taken van de VNG behoort burgers te frustreren in hun zoektocht naar informatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid VNG aan te spreken op de gevolgde werkwijze?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 4. Bij de afhandeling van Wob-verzoeken vormt de Wob het wettelijk kader. Voor het geval verzoeker zich niet kan vinden in een Wob-besluit van het betreffende bestuursorgaan, is voorzien in bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Vraag 6
Bent u bereid de Haagse Hogeschool aan te spreken op de vergaande inbreuk op de vrijheid van een student om de informatie te verzamelen die hij nodig acht voor zijn studie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de Haagse Hogeschool heeft de student niet belemmerd in zijn recht om op grond van de Wob een verzoek aan verschillende gemeenten te doen. De wijze waarop de instelling deze kwestie heeft behandeld, behoort tot de verantwoordelijkheid van de instelling.

1 Nu.nl, 15 februari 2010

2 VNG, 12 februari 2010

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Justitie over het opvragen van IP adressen

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de misplaatste grap met een dode vos op Texel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer