Kamer­vragen aan de minister van LNV over dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet terug­be­talen vanwege fouten in de controle en regi­stratie


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet terugbetalen vanwege fouten in de controle en registratie

1. Kent u het bericht ‘Nederland moet ruim 18 miljoen terugbetalen’1?

2. Is het waar dat Nederland 18,3 miljoen euro moet terugbetalen aan Brussel? Zo neen, wat is dan het correcte bedrag?

3. Is het waar dat 10,4 miljoen euro terugbetaald moet worden omdat er te weinig controle is uitgevoerd op verstrekte exportrestituties? Zo ja, kunt u inzicht geven in welke exportrestituties dit betreft, voor welke producten die verstrekt zijn, en hoe het kon gebeuren dat er wel exportrestituties verstrekt zijn, maar dat er te weinig is gecontroleerd? Zo neen, waarom niet?

4. Hoe is de controle op exportrestituties georganiseerd, zowel in de tijd waarover nu is geconstateerd door de Europese Commissie dat er te weinig controle zou zijn, als in de huidige situatie? Welke veranderingen zijn er sindsdien doorgevoerd?

5. Welke exportrestituties worden er momenteel verstrekt, welk bedrag was hier in 2009 mee gemoeid, en welk bedrag verwacht u in 2010 hieraan te besteden?

6. Kunt u garanderen dat er nu wel afdoende gecontroleerd wordt op de verstrekte exportrestituties?

7. Is het waar dat Nederland bijna 7 miljoen euro aan dierpremies moet terugbetalen? Zo neen, wat is dan het juiste bedrag?

8. Is het waar dat dit terugbetaald moet worden omdat de registratie van runderen niet in orde is bevonden? Zo ja, wat was hier het probleem, hoe heeft dit kunnen ontstaan, en is dat probleem momenteel naar tevredenheid opgelost?

9. Kunt u aangeven of u verwacht dat Nederland in de toekomst nog meer geld zal moeten terugbetalen aan Brussel door nalatigheid van de kant van het ministerie? Zo ja, om welke bedragen zou dit kunnen gaan en wat zouden de redenen hiervoor kunnen zijn?

1 http://www.agd.nl/1097064/Nieuws/Artikel/Nederland-moet-ruim-18-miljoen-terugbetalen.htm

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 9 apr. 2010

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Financiën op de vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet terugbetalen vanwege fouten in de controle en registratie

Vraag 1. Kent u het bericht «Nederland moet ruim 18 miljoen terugbetalen»?

Ja.
Vraag 2. Is het waar dat Nederland 18,3 miljoen euro moet terugbetalen aan Brussel? Zo nee, wat is dan het correcte bedrag?

Ja. Het gaat om precies te zijn om een bedrag van 18,226 miljoen euro.

Vraag 3. Is het waar dat 10,4 miljoen euro terugbetaald moet worden omdat er te weinig controle is uitgevoerd op verstrekte exportrestituties? Zo ja, kunt u inzicht geven welke exportrestituties dit betreft, voor welke producten die verstrekt zijn en hoe het kon gebeuren dat er wel exportrestituties verstrekt zijn, maar dat er te weinig is gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?

Ja. De tekortkoming is terug te voeren op het niet correct toepassen van de EU-regelgeving over het minimum aantal uit te voeren substitutiecontroles in de jaren 2003 en 2004. Op grond van artikel 10 van Verordening 2090/2002 moeten douanekantoren van uitgang substitutiecontroles verrichten van uitvoerrestitutiegoederen die de Gemeenschap verlaten, indien deze bij een ander douanekantoor ten uitvoer zijn aangegeven en niet door de douane zijn verzegeld. Daarmee wordt gecontroleerd of tijdens het vervoer naar het douanekantoor van uitgang geen verwisseling heeft plaatsgevonden. Substitutiecontroles zijn algemene controles, die niet gericht zijn op specifieke productcategorieën.

Vraag 4. Hoe is de controle op exportrestituties georganiseerd, zowel in de tijd waarover nu is geconstateerd door de Europese Commissie dat er te weinig controle zou zijn, als in de huidige situatie? Welke veranderingen zijn er sindsdien doorgevoerd?

Bij restitutiecontroles wordt, op het moment van het indienen van de uitvoeraangifte, bij het exporterende bedrijf of op het douanekantoor van uitvoer gecontroleerd of de goederen die worden ingeladen, overeenstem-men met de goederen vermeld in de aangifte. De goederen worden vervol-gens getransporteerd naar het douanekantoor van uitgang. Daar vinden zegelcontroles plaats, om te bekijken of de verzegeling die is aangebracht door de douane of het exporterend bedrijf nog intact is. Voor alle vormen van controles zijn in de Europese wetgeving minimumnor-men vastgesteld. De grootste wijzigingen in de laatste jaren hebben betrekking op de introductie van de zegelcontroles, de verplichting tot risico-analyse voorafgaand aan de controles en de hoogte van de minimum-normen.

Vraag 5. Welke exportrestituties worden er momenteel verstrekt, welk bedrag was hier in 2009 mee gemoeid en welk bedrag verwacht u in 2010 hieraan te besteden?

Momenteel worden er door de EU in Nederland restituties uitbetaald voor broedeieren, eendagskuikens, bepaalde eiproducten, rundvlees, fokvaarzen, bepaalde slachtpluimveeproducten, bepaalde verwerkte producten varkens-vlees en bepaalde verwerkte producten rundvlees. Voor de meeste producten gaat het om een beperkt aantal bestemmingen waarvoor restituties kunnen worden aangevraagd. In begrotingsjaar 2009 werd door de EU in Nederland voor in totaal 103,9 miljoen euro aan restituties uitbetaald. Een belangrijk deel daarvan was bestemd voor melk en zuivelproducten (70 miljoen euro). Voor 2010 wordt een substantieel lager bedrag verwacht, aangezien voor de meeste produc-ten, waaronder melk en zuivelproducten, de restituties inmiddels op nul zijn gezet.

Vraag 6. u garanderen dat er nu wel afdoende gecontroleerd wordt op de verstrekte exportrestituties?

Ja, zie vraag 4.

Vraag 7. Is het waar dat Nederland bijna 7 miljoen euro aan dierpremies moet terugbetalen? Zo nee, wat is dan het juiste bedrag?

Ja.

Vraag 8. Is het waar dat dit terugbetaald moet worden omdat de registratie van runderen niet in orde is bevonden? Zo ja, wat was hier het probleem, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Is dat probleem momenteel naar tevredenheid opgelost?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2

Nee. De financiële correctie is opgelegd omdat er tekortkomingen zaten in de controles op de slachtpremieregelingen in de jaren 2003 en 2004. Voor premiejaar 2005 waren voldoende corrigerende maatregelen door LNV genomen waardoor er voor dat jaar geen korting is opgelegd.

Vraag 9. Verwacht u dat Nederland in de toekomst nog meer geld zal moeten terugbetalen aan Brussel door nalatigheid van de kant van het ministerie? Zo ja, om welke bedragen zou dit kunnen gaan en wat zouden de redenen hiervoor kunnen zijn?

De uitvoering van het GLB geschiedt door de betaalorganen in de 27 lidstaten. De Europese Commissie controleert periodiek door middel van zogenaamde audits op de uitvoering van de betalingen door de lidstaten. Gelet op de aard, omvang en complexiteit van GLB-betalingen, zijn geschillen met de Europese Commissie over de juiste uitvoering nooit helemaal te voorkomen. Dit kan ertoe leiden dat de Europese Commissie een correctie oplegt. Alle lidstaten worden op die manier gecorrigeerd.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de Minister van Justitie over Google street view

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de 25 verwaarloosde shetlandpony's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer