Kamer­vragen aan de minister van LNV over brand­gevaar in schuren en stallen


Indiendatum: apr. 2007

Afgelopen zondag kwamen er bij een brand in het Groningse Lettelbert naar schatting 150 schapen en lammeren om. Zo’n twee weken geleden kostten twee branden nog 6000 konijnen en 2500 exotische dieren het leven. De Partij voor de Dieren wil van de minister weten of zij bereid is maatregelen te treffen om gehouden dieren hier tegen te beschermen.

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over brandgevaar in schuren en stallen

  1. Kent u de nieuwsberichten ‘Honderden schapen dood door grote brand’ (1), ‘Brand fataal voor duizenden konijnen’ (2) en ‘Ruim 2500 dieren verbrand’ (3)?

  2. Kunt u aangeven wat voor regelgeving er momenteel bestaat om dieren in schuren en stallen te beschermen tegen het uitbreken van brand?

  3. Bent u met ons van mening dat het, met het oog op de grote hoeveelheden dieren die in schuren gehouden worden, noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk maatregelen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie worden getroffen evenals maatregelen om dieren te redden in geval van brand? Zo ja, op welke wijze wilt u daar vorm aan geven? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u bereid om, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maatregelen verplicht te stellen om gehouden dieren te beschermen, zoals het installeren van sprinklerinstallaties of brandalarminstallaties? Zo neen, waarom niet?


(1) http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=75766

(2) http://www.destentor.nl/deventer/article1207684.ece

(3) http://www.ad.nl/binnenland/article1167637.ece

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 13 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie, toekomen de antwoorden op vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over brandgevaar in schuren en stallen.

1
Kent u de nieuwsberichten 'Honderden schapen dood door grote brand', 'Brand fataal voor duizenden konijnen' en 'Ruim 2500 dieren verbrand'?

Ja.

2, 3 en 4
Kun u aangeven welke regelgeving er momenteel bestaat om dieren in schuren en stallen te beschermen tegen uitbreken van brand?

Deelt u de mening dat het met het oog op de grote hoeveelheden dieren die in schuren gehouden worden, noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk maatregelen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie worden getroffen?
Deelt u de mening dat eveneens zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om dieren te redden in geval van brand? Zo ja, op welke wijze wilt u daar vorm aan geven? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn maatregelen verplicht te stellen om dieren die in schuren gehouden worden te beschermen zoals het installeren van sprinklerinstallaties of brandalarminstallaties? Zo neen, waarom niet?


Het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordeningen stellen regels ten behoeve van de bouwtechnische brandveiligheid respectievelijk het brandveilig gebruik van bouw¬werken. Deze voorschriften, waaronder voorschriften over brandcompartimentering, zijn ook van toepassing op stallen en schuren.

De bouwtechnische regels in het Bouwbesluit 2003 zijn verschillend voor nieuwbouw en bestaande bouwwerken; voor nieuwbouw gelden strengere eisen.
De regels in het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordeningen hebben primair tot doel personen te behoeden voor de nadelige gevolgen van uitbraak van brand. Een brandveilig bouwwerk en een brandveilig gebruik daarvan hebben echter ook effecten voor de veiligheid van dieren. Nochtans kan niet altijd worden voorkomen dat bij brand in stallen dieren omkomen. Ook met aanvullende regels zal het niet altijd mogelijk zijn dieren tijdig te bevrijden. Hierbij spelen ook risicoafwegingen van de brandweer een rol.
Aanvullende voorzieningen, zoals de door u genoemde sprinklerinstallatie, kunnen mogelijk de kans verkleinen dat dieren omkomen, maar zouden zeer aanzienlijke investeringen vergen van bedrijven. Ik vind die lasten niet in verhouding staan tot de op zichzelf geringe kans dat brand in stallen uitbreekt en tot de dood van grote aantallen dieren leidt. Ik ga er hierbij ook van uit dat het veiligheidsniveau zal toenemen naarmate het aandeel oudere stallen afneemt.
Ik heb begrepen dat, gezien het grote aantal gevallen van vals alarm, de brandweer de meerwaarde betwijfelt van een verplichte aanleg van een brandalarminstallatie in stallen.

Al met al kom ik tot de conclusie dat de huidige voorschriften een voldoende hoog veiligheidsniveau waarborgen. Ik zie dan ook niet de noodzaak en ook geen reële mogelijkheden om nadere regels te stellen voor het redden van dieren bij brand. In dat licht zie ik evenmin reden de bestaande regels voor het inrichten van stallen verder aan te scherpen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg