Kamer­vragen aan de minister van LNV over bescherming van apen


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

 1. Kent u het bericht “Spanje pleit voor welzijn apen” RTL Nieuws 26 juni 2008?
 2. Wat is uw mening over het geven van het recht op leven en vrijheid voor de ‘genetische metgezellen van de mens’?
 3. Bent u bereid te komen tot een vergelijkbaar voorstel voor apen in Nederland? Zoja, op welke termijn en wijze? Zonee, waarom niet?
 4. Bent u van mening dat apen een grotere beschermwaardigheid verdienen dan andere diersoorten? Zoja, waarom? Zonee, waarom niet?
 5. Bent u bereid zich in te zetten voor een Nederlands verbod op het gebruik van apen als proefdieren, in circussen , in TV en filmproducties en in dierentuinen? Zoja, op welke termijn en wijze? Zonee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 9 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over apenrechten.

 1. Kent u het bericht “Spanje pleit voor welzijn apen”? 1)

  Ja.
 2. Wat is uw mening over het geven van het recht op leven en vrijheid voor de ‘genetische metgezellen van de mens’?

  Ik ben van mening dat het leven en de vrijheid van apen zoveel mogelijk gerespecteerd dienen te worden.
 3. Bent u van mening dat apen een grotere beschermwaardigheid verdienen dan andere diersoorten? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?
 4. Bent u bereid te komen tot een vergelijkbaar voorstel voor apen in Nederland? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Op basis van de CITES-regelgeving en de Flora- en faunawet is voorzien in een grote mate van bescherming van primaten. Ontheffingen voor het houden van primaten worden in beginsel niet verleend voor commerciële doeleinden en aan particulieren, maar uitsluitend aan dierentuinen die over een daartoe strekkende vergunning beschikken en aan opvangcentra. Voorwaarde voor verlening van een ontheffing is dat de apen soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen. Ik ben van mening dat primaten hiermee afdoende worden beschermd.
 5. Bent u bereid zich in te zetten voor een Nederlands verbod op het gebruik van apen als proefdieren, in circussen, in televisie- en filmproducties en in dierentuinen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Sinds 2003 is het verboden om mensapen in te zetten voor onderzoek in het kader van de Wet op de dierproeven (Wod). De Wod zal worden gewijzigd zodra de Europese dierproevenrichtlijn 86/609/EEG is herzien. In het kader van herziening van deze richtlijn heeft de Europese Commissie het Scientific Committee on Health and Environmental Risks gevraagd om een opinie op te stellen over het gebruik van primaten in onderzoek. Deze opinie zal worden gebruikt ter ondersteuning van de discussies die in de Raad en het Europees Parlement zullen worden gevoerd over de herziening van de dierproevenrichtlijn. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is niet voornemens vooruitlopend hierop de Wod aan te passen. Voor een volledig overzicht van het gebruik en regelgeving van primaten in Nederland en een vergelijking met Europese landen verwijs ik u naar de uitwerking van de motie 119: Inzet primaten in onderzoek (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007-2008, 30800 XVI, nr.119, bijlage).

  Voor het gebruik van apen in circussen, televie- en filmproducties en in dierentuinen verwijs ik naar de beantwoording van vraag 3 en 4.

  1)RTL Nieuws 26 juni 2008, http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/06_juni/26/opmerkelijk/0626_0715_Apenrechten_Spanje.xml

  DE MINISTER VAN LANDBOUW NATUUR EN,
  VOEDSELKWALITEIT,  G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de Groene Glazenmaker

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over uitspraken Schreijer Pierik over situatie varkenshouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer