Kamer­vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voed­sel­kwa­liteit over dieren­mis­han­deling in de rashon­den­fok­kerij


Indiendatum: feb. 2009

Vragen lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dierenmishandeling in de rashondenfokkerij

 1. Kent u de documentaire ‘Pedigree Dogs Exposed’, waarin wordt geconcludeerd dat het welzijn van rashonden ernstig in gevaar is1?
 2. Komt het beeld van de Britse rashondenfokkerij dat naar voren komt in deze documentaire overeen met de situatie in Nederland? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo neen, is het beter of juist slechter gesteld met het welzijn van rashonden in Nederland en waarop baseert u dit?
 3. Kunt u aangeven op welke schaal in Nederland sprake is van inteelt en van ernstige erfelijke afwijkingen bij rashonden, zoals neurologische afwijking ten gevolge van schedels die te klein zijn voor de hersenen, hartproblemen, ademhalingsproblemen, aantasting van het immuunsysteem of problemen met natuurlijke voortplanting en bevallingen? Zo neen, waarom niet en bent u bereid daarnaar nader onderzoek te laten verrichten?
 4. Kunt u aangeven welke gevolgen de uitzending van de documentaire in Groot-Brittannië heeft gehad en welke (overheids)maatregelen hierna zijn getroffen of in gang zijn gezet? Hoe beoordeelt u deze maatregelen?
 5. Wat is uw mening over het plan van aanpak dat is opgesteld door de Raad van Beheer om eenzijdig fokbeleid aan te pakken? Acht u dit plan voldoende om de ernstige dierenwelzijnsproblemen in de rashondenfokkerij structureel en volledig aan te pakken? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo neen, welke acties bent u voornemens hierop te ondernemen?
 6. Bent u voornemens consequenties te verbinden aan de constatering van de Raad van Beheer dat algemene overheidsmaatregelen genomen moeten worden om het fokken van (ras)honden met schadelijke kenmerken buiten de georganiseerde kynologie te ontmoedigen2? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 7. Deelt u de mening dat (landelijke) regelgeving noodzakelijk is om dierenwelzijnsproblemen in de fokkerij aan te pakken en dat vrijblijvende gedragscodes en keurmerken dieronvriendelijke praktijken bij malafide fokkers in de hand werken? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 8. Bent u bereid zich in te spannen de rasstandaarden te herzien, waarbij dierenwelzijn een niet-inwisselbare randvoorwaarde vormt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 9. Kunt u een overzicht geven van dierenwelzijnsproblemen en erfelijke afwijkingen die zich voordoen bij de fokkerij van andere diersoorten, zoals katten en konijnen? Zo neen, bent u bereid hiertoe een inventarisatie te verrichten?
 10. Bent u bereid maatregelen te treffen om welzijnsproblemen in de (ras)fokkerij van overige gezelschapsdieren als katten en konijnen aan te pakken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 11. Bent u bereid een verbod in te stellen op deelname aan wedstrijden en tentoonstellingen van rashonden en andere diersoorten die met ernstige afwijkingen gefokt zijn? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 De Pers, 17 februari 2009, Uitzending Koppen XL, België één, 17 februari 2009
2 http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RvB_Overwegingen_rashondenfokkerij_Oktober_2008_MvH.pdf

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 1 apr. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over dierenmishandeling in de rashondenfokkerij.

1
Kent u de documentaire ‘Pedigree Dogs Exposed’, waarin wordt geconcludeerd dat het welzijn van rashonden ernstig in gevaar is?

Ja.

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11

Komt het beeld van de Britse rashondenfokkerij, dat naar voren komt in deze documen­taire, overeen met de situatie in Nederland? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, is het beter of juist slechter gesteld met het welzijn van rashonden in Nederland en waarop baseert u dit?

Kunt u toelichten op welke schaal in Nederland sprake is van inteelt en van ernstige erfelijke afwijkingen bij rashonden, zoals neurologische afwijkingen ten gevolge van schedels die te klein zijn voor de hersenen, hartproblemen, ademhalingsproblemen, aantasting van het immuunsysteem of problemen met natuurlijke voortplanting en bevallingen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid daarnaar nader onderzoek te laten verrichten?

Kunt u uiteenzetten welke gevolgen de uitzending van de documentaire in Groot-Brittanië heeft gehad en welke (overheids)maatregelen hierna zijn getroffen of in gang zijn gezet? Hoe beoordeelt u deze maatregelen.

Wat is uw mening over het plan van aanpak dat is opgesteld door de Raad van Beheer om eenzijdig fokbeleid aan te pakken? Acht u dit plan voldoende om de ernstige dieren­welzijnproblemen in de rashondenfokkerij structureel en volledig aan te pakken? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, welke acties bent u voornemens hierop te ondernemen?

Bent u voornemens consequenties te verbinden aan de constatering van de Raad van Beheer dat algemene overheidsmaatregelen genomen moeten worden om het fokken van (ras)honden met schadelijke kenmerken buiten de georganiseerde kynologie te ontmoedigen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat (landelijke) regelgeving noodzakelijk is om dierenwelzijnproblemen in de fokkerij aan te pakken en dat vrijblijvende gedragscodes en keurmerken dieronvrien­delijke praktijken bij malafide fokkers in de hand werken? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Kunt u een overzicht geven van dierenwelzijnproblemen en erfelijke afwijkingen die zich voordoen bij de fokkerij van andere diersoorten, zoals katten en konijnen? Zo nee, bent u bereid hiertoe een inventarisatie te verrichten?

Bent u bereid maatregelen te treffen om welzijnsproblemen in de (ras)fokkerij van overige gezelschapsdieren als katten en konijnen aan te pakken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid een verbod in te stellen op deelname aan wedstrijden en tentoonstellingen van rashonden en andere diersoorten die met ernstige afwijkingen gefokt zijn? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Op basis van een enkele documentaire kan en wens ik geen vergelijking te maken tussen de situatie in de rashondenfokkerij in Groot-Brittannië en die in Nederland.

Daarnaast ben ik van mening dat van mij niet kan worden verwacht dat ik alle programma’s met als thema dierenwelzijn, die worden uitgezonden door buitenlandse televisiezenders, bekijk en beoordeel.

In Groot-Brittannië heeft deze uitzending publieke onrust veroorzaakt. De RSPCA, PDSA en The Dogs Trust, Britse dierenbeschermingsorganisaties, hebben naar aanleiding van de documentaire aangekondigd de grote hondententoonstelling ‘Crufts 2009’ niet meer te willen sponsoren.

De BBC heeft daarnaast aangekondigd de ‘Crufts 2009’ niet uit te zenden, in afwachting van resultaten van nader onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van rashonden.

Door de Engelse Kennelclub is aangekondigd dat zij in samenwerking met The Dogs Trust (dierenwelzijnsorganisatie), naar aanleiding van deze documentaire, een studie zullen gaan uitvoeren naar de welzijnssituatie in de rashondenfokkerij.

Ook is een panel van parlementariërs, werkzaam op het gebied van dierenwelzijn, samengesteld die onderzoek zullen verrichten.

Voor wat betreft de Nederlandse situatie het volgende:

Er is in januari 2008 een inventarisatie welzijnsproblemen bij gezelschapsdieren uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma “Welzijn Gezelschapsdieren”.

Hieruit komt naar voren dat bij honden en katten de welzijnsproblemen voornamelijk veroorzaakt worden door erfelijke aandoeningen, fok- en gedragsproblemen.

Bij de bijzondere dieren (Konijnen, Knaagdieren, Fretten, Vogels, Reptielen, Amfibieën en Vissen) worden de welzijnsproblemen voornamelijk veroorzaakt door problemen met betrekking tot huisvesting, verzorging en voeding en gebrek aan deskundigheid en goede voorlichting.

Het onderzoeksprogramma “Welzijn Gezelschapsdieren” van LNV, heeft tot doel onderzoek te bevorderen dat inzicht kan bieden in problemen op het gebied van het welzijn van gezelschapsdieren en dat kan voorzien in de kennisbehoeftes dan wel kennisleemtes op dit gebied.

Een van de onderzoeken die in dat kader zal gaan plaatsvinden, is een onderzoek naar de ontwikkeling van een DNA-databank en registratiesysteem voor erfelijke aandoeningen en gedragsafwijkingen bij de hond. Indien het mogelijk wordt de infrastructuur tot stand te laten komen om de genetische basis van erfelijke ziekten snel en efficiënt te kunnen ontrafelen en DNA testen te ontwikkelen, zal dit een belangrijke bijdrage leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek van erfelijke gebreken en hoe daarop in te spelen.

In de Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid, wordt in hoofdstuk 8.7 ingegaan op het door de Raad van Beheer te ontwikkelen plan van aanpak in het kader van erfelijke problemen bij rashonden en de voortgang daarvan.

Dit plan bestaat uit een aantal acties, welke voor een belangrijk deel nog nader geconcretiseerd moeten worden. Ik wens nu niet vooruit te lopen op of conclusies te verbinden aan dit plan van aanpak, aangezien dit nog in ontwikkeling is.

De Raad van Beheer is, samen met de aangesloten verenigingen, zelf verantwoordelijk voor de nadere uitvoering en concretisering van het door hen opgestelde plan van aanpak. Ik houd met de Raad van Beheer hierover contact.

Op dit moment zie ik geen aanleiding om regelgeving te ontwikkelen.

8
Bent u bereid zich in te spannen de rasstandaarden te herzien, waarbij dierenwelzijn een niet-inwisselbare randvoorwaarde vormt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het wijzigen van rasstandaarden is geen overheidstaak.

Rasstandaarden worden opgesteld in het land van herkomst van het desbetreffende ras en ook daar beheerd. De Fédération Cynologique Internationale (FCI) beoordeelt verzoeken tot wijziging van de rasstandaard van de bij haar aangesloten leden en keurt deze wijzigingen al dan niet goed.

Van de ruim 350 rasstandaarden die voor de hond bestaan is ongeveer 2% van Nederlandse oorsprong.

De Raad van Beheer heeft de FCI gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de welzijnsproblemen in de rashondenfokkerij. Zij streeft wereldwijde aanpak na, in samen­werking met de Amerikaanse en Engelse kennelclub.

Ik vind dit een zinvol initiatief.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokusvakantie

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het afschieten van herten op Terschelling in de Krokusvakantie (vervolg)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer