Kamer­vragen aan de minister van Financien over de spon­soring van stie­ren­vechten door Aegon


Indiendatum: feb. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën over de sponsoring van stierenvechten door Aegon

  1. Kent u het bericht ‘Aegon sponsort stierenvechten’ 1?
  2. Is het waar dat Aegon 49% van de aandelen bezit van Seguros Argos?
  3. Is het waar dat Seguros Argos stierengevechten sponsort waarbij ook de naam van Aegon betrokken wordt, waarmee de suggestie gewekt wordt dat Aegon het stierenvechten steunt? Zo neen, in welke zin ziet u dat anders?
  4. Deelt u de mening dat de Nederlandse staat met haar steun aan Aegon ook indirect het stierenvechten steunt, welk beeld ook in de pers opduikt? Zo neen, kunt u toelichten waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat er randvoorwaarden gesteld zouden moeten worden in termen van duurzaamheid en diervriendelijkheid aan banken, verzekeraars en andere bedrijven die met publieke middelen overeind gehouden worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u daar invulling aan geven?
  6. Deelt u de mening dat stierenvechten een verwerpelijk volksvermaak is dat op geen enkele wijze gesteund zou moeten worden met Nederlandse publieke middelen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke consequentie heeft dat voor de steun aan Aegon in relatie tot haar deelneming in Seguros Argos en haar betrokkenheid bij het stierenvechten?

1 http://www.dag.nl/binnenland/aegon-sponsort-stierenvechten-226536

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 31 mrt. 2009

Betreft: Kamervragen van het lid Thieme over sponsoring stierenvechten
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid M.L. Thieme, die mij op 18 februari 2009 zijn toegezonden onder de nummers 2009Z02892 en 2080913950.
de minister van Financiën
Wouter Bos

1.
Kent u het bericht ‘Aegon sponsort stierenvechten’?[1]

Ja.

2
Is het waar dat Aegon 49% van de aandelen bezit van Seguros Argos?

Ja. In deze Mexicaanse verzekeraar houdt Aegon een belang van 49%.

3
Is het waar dat Seguros Argos stierengevechten sponsort waarbij ook de naam van Aegon betrokken wordt, waarmee de suggestie gewekt wordt dat Aegon het stierenvechten steunt? Zo neen, in welke zin ziet u dat anders?

De sponsoring kan inderdaad de suggestie hebben gewekt dat Aegon het stierenvechten steunt. Aegon heeft echter aangegeven zelf niet van de sponsoring van dit eenmalige evenement op de hoogte te zijn geweest. Ook heeft Aegon de in Nederland levende zorgen omtrent het stierenvechten inmiddels nadrukkelijk onder de aandacht van het management van Seguros Argos gebracht.

4
Deelt u de mening dat de Nederlandse staat met haar steun aan Aegon ook indirect het stierenvechten steunt, welk beeld ook in de pers opduikt? Zo neen, kunt u toelichten waarom niet?

Die mening deel ik niet. Er is geen geld van de door de Nederlandse Staat aan Aegon gegeven kapitaalinjectie naar Seguros Argos gevloeid.

5
Deelt u de mening dat er randvoorwaarden gesteld zouden moeten worden in termen van duurzaamheid en diervriendelijkheid aan banken, verzekeraars en andere bedrijven die met publieke middelen overeind gehouden worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u daar invulling aan geven?

Bij verschillende banken en verzekeraars heeft de Nederlandse Staat de afgelopen maanden financiële maatregelen getroffen ten einde bij te dragen het herstel van vertrouwen in die instellingen en om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. De voorwaarden die bij de maatregelen door de Staat zijn gesteld dienen primair ter facilitering van die (financiële stabiliteits)doelstellingen.
Dit neemt niet weg dat de desbetreffende financiële ondernemingen, evenals alle andere Nederlandse ondernemingen, zullen moeten voldoen aan de voor hen relevante wet- en regelgeving, onder meer op het terrein van dierenwelzijn.
Wat duurzaamheid betreft, wordt er momenteel langs verschillende wegen uitvoering gegeven aan de kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008–2011 ten einde te bevorderen dat elke onderneming het maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar kernactiviteiten opneemt.[2]

6
Deelt u de mening dat stierenvechten een verwerpelijk volksvermaak is dat op geen enkele wijze gesteund zou moeten worden met Nederlandse publieke middelen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke consequentie heeft dat voor de steun aan Aegon in relatie tot haar deelneming in Seguros Argos en haar betrokkenheid bij het stierenvechten?

Ik deel de opvatting dat stierenvechten niet met Nederlandse publieke middelen dient te worden gesteund. Hiervan was in dit geval ook geen sprake. Zoals aangegeven heeft Aegon de zorgen omtrent het stierenvechten inmiddels nadrukkelijk onder de aandacht van het management van Seguros Argos gebracht.

[1] Dag.nl, 11 februari 2009;
[2] Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2007, kamerstukken II 2007/08, 26 485. nr. 53.

http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/03/Kamervragen_sponsoring_stierenvechten