Kamer­vragen aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voed­sel­kwa­liteit en Volks­ge­zondheid Ruim­te­lijke Ordening en Milieu over reductie de vlees­con­sumptie als onderdeel van het Europese klimaat­beleid


Indiendatum: feb. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu over reductie van de vleesconsumptie als onderdeel van het Europese klimaatbeleid

  1. Kent u het bericht “Europarlement: 80% minder uitstoot CO2 in 2050” 1?
  2. Deelt u de mening dat het merkwaardig is dat de oproep om minder vlees te eten en om dierlijke producten te etiketteren met een waarschuwing over klimaatschade geschrapt is uit de aanbevelingen? Zo ja, bent u bereid vanuit de Nederlandse regering druk uit te oefenen op de Europese Commissie om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo neen, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat een vermindering van de consumptie van dierlijke producten onderdeel zou moeten worden van het Europese klimaatbeleid? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat het merkwaardig is dat consumenten wel vanuit overheidscampagnes worden gestimuleerd over het formaat van hun auto, het gebruik van bepaalde soorten lampen of isolatiematerialen in relatie tot klimaat en energiegebruik, maar niet over de impact van de consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot klimaat, energie, voedselverdeling en landgebruik? Zo ja, welke actie onderneemt u om dit te veranderen? Zo neen, waarom niet?
  5. Heeft u enig idee waarom binnen Europa de consumptie van dierlijke eiwitten geen onderdeel uitmaakt van het beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

1 De Telegraaf 04-02-09

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 7 apr. 2009

Antwoorden van minister Verburg, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), op vragen van het lid Thieme (PvdD) over reductie van de vleesconsumptie als onderdeel van het Europese klimaatbeleid.


1
Kent u het bericht “Europarlement: 80% minder uitstoot CO2 in 2050”?

Ja.

2
Deelt u de mening dat het merkwaardig is dat de oproepen om minder vlees te eten en om dierlijke producten te etiketteren, met een waarschuwing over klimaatschade geschrapt is uit de aanbevelingen? Zo ja, bent u bereid druk uit te oefenen op de Europese Commissie om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat een vermindering van de consumptie van dierlijke producten onderdeel zou moeten worden van het Europese klimaatbeleid? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat het merkwaardig is dat consumenten wel vanuit overheids¬campagnes worden gestimuleerd over het formaat van hun auto, het gebruik van bepaalde soorten lampen of isolatiematerialen in relatie tot klimaat en energiegebruik, maar niet over de impact van de consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot klimaat, energie, voedselverdeling en landgebruik? Zo ja, welke actie onderneemt u om dit te veranderen? Zo nee, waarom niet?

Ik heb geen oordeel over de wijze waarop een rapport van het Europees Parlement tot stand komt.
Ik heb eerder aangegeven, dat verschuivingen in het consumptiepatroon van eiwitten kunnen bijdragen om de milieubelasting te verminderen. Daarom zou het goed zijn om er in het kader van het Europees klimaatbeleid aandacht aan te besteden. De uitkomst van het onderzoek van Blonk Milieu Advies (TK 2008-2009, 30 196, nr. 42) geeft aan, dat de kwestie te genuanceerd is voor eenvoudige antwoorden. Er zijn meerdere opties om de milieueffecten van de huidige eiwitconsumptie te verminderen.

Ik wil me ervoor inzetten dat in het kader van het Europese klimaatbeleid ook de consumptie van dierlijke eiwitten wordt geagendeerd. Zo kan er langs verschillende sporen, zowel aan de productie- als aan de consumptiekant, voor dit onderwerp aan verduurzaming worden gewerkt. Bij de agendering van de consumptie wil ik vooral inzetten op acties die leiden tot bewustwording van de Europese consument met behulp van objectieve informatie over de duurzaamheidaspecten van de consumptie van dierlijke eiwitten. Publiekscampagnes zouden daar deel van kunnen uitmaken. Daarnaast wil ik bevorderen dat er ook op Europees niveau meer aandacht komt voor het verminderen van verspilling van voedsel en voor investering in de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe, meer duurzame eiwitproducten, zodat er een verbreding van het aanbod komt en de consument meer keuzemogelijkheden krijgt.
In de beleidsagenda voor het kabinetsthema Biodiversiteit, voedsel en vlees, die in het voorjaar van 2009 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zal ik hier nader op ingaan.

5
Heeft u enig idee waarom binnen Europa de consumptie van dierlijke eiwitten geen onderdeel uitmaakt van het beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

Tot op heden is op de meeste terreinen de aandacht primair gericht op een directe beïnvloeding van de uitstoot van broeikasgassen. Voor de veehouderij betekent dit dat de aandacht vooral gericht is op aanpassingen in de productieketens en houderijsystemen om de emissies te verlagen. De consumptie is daarbij onderbelicht gebleven. In veel andere EU-lidstaten is het eiwitthema zowel maatschappelijk, als politiek nog nauwelijks een onderwerp van discussie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg