Kamer­vragen aan de minister van Defensie over het dood­schieten van een door Neder­landse mili­tairen geadop­teerde hond


Indiendatum: nov. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Defensie over het doodschieten van een door Nederlandse militairen geadopteerde hond.

  1. Kent u het bericht “Nederlanders schieten Rattaplan door kop”?1
  2. Is het waar dat het bericht dat een hond die door Nederlandse militairen was geadopteerd op deze brute wijze is geëxecuteerd? Zo neen, kunt u dan de juiste toedracht beschrijven?
  3. Is het waar dat de hond is gedood in opdracht van een Nederlandse Luitenant? Zo neen, hoe luidt dan de juiste toedracht?
  4. Kunt u aangeven of er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen betrokkenen? Zo neen, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat het zeer verwerpelijk is om een geadopteerd huisdier eerst af te danken en vervolgens op brute wijze te doden? Zo neen, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven of er een huisdierenbeleid bij defensie is en kunt u aangeven of er maatregelen genomen worden om herhaling van voorvallen als gemeld te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2008
Antwoorddatum: 12 nov. 2008

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Defensie over het doodschieten van een door Nederlandse militairen geadopteerde hond.


1
Kent u het bericht “Nederlanders schieten Rattaplan door kop”? 1)

Ja.

2
Is het waar dat de hond die door Nederlandse militairen was geadopteerd op deze brute wijze is geëxecuteerd? Zo neen, kunt u dan de juiste toedracht beschrijven?

3
Is het waar dat de hond is gedood in opdracht van een Nederlandse luitenant? Zo neen, hoe is dan de ware toedracht?

6
Kunt u aangeven of er een huisdierenbeleid bij Defensie is? Kunt u aangeven of er maatregelen genomen worden om herhaling van voorvallen als deze te voorkomen? Zo neen, waarom niet?
In diverse richtlijnen is vastgelegd, dat het domesticeren van dieren tijdens missies ongewenst is met het oog op de mogelijke verspreiding van ziekten. Tijdens de opleiding die iedere militair volgt voor de uitzending wordt daarop gewezen. Toch hebben enkele militairen een hond als huisdier gehouden.
Om de risico’s van zwerfhonden die ziekten verspreiden te voorkomen, kunnen deze dieren worden neergeschoten door functionarissen Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg, de Koninklijke Marechaussee of een aangewezen commandant.
In dit geval werd de functionaris Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG) ter plaatse (niet de pelotonscommandant) verzocht de noodzakelijke maatregelen te nemen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het doodschieten van de hond.

4
Kunt u aangeven of er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen betrokkenen? Zo neen, waarom niet?

Omdat werd gehandeld volgens de richtlijnen is er geen aanleiding op te treden tegen de desbetreffende HPG functionaris.


5
Deelt u de mening dat het zeer verwerpelijk is om een geadopteerd huisdier eerst af te danken en vervolgens op brute wijze te doden? Zo neen, waarom niet?

Neen, het houden van huisdieren is ongewenst en het uiteindelijk doden van de hond gebeurde op basis van de vigerende richtlijnen ter voorkoming van ziekteverspreiding en beperking van het risico voor het uitgezonden personeel.

1) De Telegraaf, 12 november 2008