Kamer­vragen aan de ministers van LNV en V&W over het afschieten van wilde zwijnen bij de op- en afritten van de A28 ter hoogte van Nunspeet


Indiendatum: nov. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat over het afschieten van wilde zwijnen bij de op- en afritten van de A28 ter hoogte van Nunspeet

  1. Kent u het bericht “Jagers gaan wild bij A28 afschieten”1?
  2. Is het waar dat de Elspeterweg te Nunspeet ter hoogte van de op- en afritten van de A28 nog steeds niet voorzien is van wildroosters en dat grote hoefdieren daar ongehinderd de A28 kunnen oplopen via op-en afritten?
  3. Is er een verklaring voor het feit dat gemelde overlast zich evenals vorig jaar vrijwel uitsluitend lijkt voor te doen in de gemeente Nunspeet? Zo neen, waar doet overlast van soortgelijke omvang zich nog meer voor op de Veluwe?
  4. Deelt u de “extreme nieuwsgierigheid” van een woordvoerder van Rijkswaterstaat naar wat zwijnen plotseling te zoeken hebben nabij de A28? Zou er samenhang kunnen zijn met de extreme verstoring die moet optreden wanneer 90% van een populatie wilde zwijnen wordt afgeschoten? Zo neen, waarom niet?
  5. Klopt de uitspraak van Staatsbosbeheer (Joke Bijl) dat “Staatsbosbeheer met pijn in het hart meewerkt aan het afschieten van de bosvarkens” en dat Staatsbosbeheer er “normaliter tegen is”? Zo neen, hoe luidt de opvatting van Staatsbosbeheer ter zake dan?
  6. Kunt u aangeven hoeveel wilde zwijnen er in 2007 en 2008 geschoten zijn in de terreinen van Staatsbosbeheer? Hoe zijn deze aantallen te rijmen met de uitspraken van Staatsbosbeheer zoals geciteerd in vraag 5?
  7. Acht u het een taak van vrijwilligers zoals hobbyjagers om de verkeersveiligheid op snelwegen te bewaken, of zou dat veeleer een taak voor Rijkswaterstaat en politie zijn?
  8. Bent u bereid te bevorderen dat er nog dit najaar wildroosters worden aangelegd en snelheidsbeperkingen worden opgelegd op de Elspeterweg te Nunspeet? Zo neen, waarom niet?

(1) Telegraaf, 10 november 2008.

Indiendatum: nov. 2008
Antwoorddatum: 4 feb. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik, mede namens mijn ambtsgenoot van Verkeer en Waterstaat, antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over het afschieten van wilde zwijnen bij de op- en afritten van de A28 ter hoogte van Nunspeet naar aanleiding van de antwoorden op de mondelinge vragen tijdens het vragenuur van 11 november 2008.

1
Kent u het bericht “Jagers gaan wild bij A28 afschieten”?1

Ja.

2
Deelt u de “extreme nieuwsgierigheid” van een woordvoerder van Rijkswaterstaat naar wat zwijnen plotseling te zoeken hebben nabij de A28? Zou er samenhang kunnen zijn met de extreme verstoring die moet optreden wanneer 90% van een populatie wilde zwijnen wordt afgeschoten? Zo neen, waarom niet?

Nee, de bermen van de A28 bestaan uit gras waar wilde zwijnen naar dierlijke eiwitten in de vorm van wormen en insectenlarven zoeken. Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op eerdere vragen van uw Kamer over dit onderwerp (Kamerstuk 2007-2008,
nr. 2742, meer in het bijzonder de antwoorden op de vragen 8 en 9).

3
Klopt de uitspraak van Staatsbosbeheer (Joke Bijl) dat “Staatsbosbeheer met pijn in het hart meewerkt aan het afschieten van de bosvarkens” en dat Staatsbosbeheer er “normaliter tegen is”? Zo neen, hoe luidt de opvatting van Staatsbosbeheer ter zake dan?

Nee, de uitspraak “met pijn in het hart” is geen uitspraak van Staatsbosbeheer, maar een journalistieke vertaling van het standpunt van Staatsbosbeheer.
Ook goed nabuurschap of het bereiken van natuurdoelen kan voor Staatsbosbeheer aanleiding zijn tot het toestaan van afschot.
Belangen als verkeersveiligheid en natuurbescherming zijn belangrijke uitgangspunten voor het faunabeheerplan Veluwe. Als lid van de Faunabeheereenheid Veluwe is Staatsbosbeheer betrokken bij de totstandkoming van het faunabeheerplan en Staatsbosbeheer voert dit plan ook uit.

4
Kunt u uiteenzetten hoeveel wilde zwijnen er in 2007 en 2008 afgeschoten zijn op de terreinen van Staatsbosbeheer? Hoe zijn deze aantallen te rijmen met de uitspraken van Staatsbosbeheer zoals geciteerd in vraag 5?

In het seizoen 2007/2008 zijn er op de terreinen van Staatsbosbeheer op de Veluwe in totaal 782 wilde zwijnen geschoten. In het seizoen 2008/2009 zijn dit er tot nu toe 912. Dit is in lijn met het op grond van het faunabeheerplan vastgestelde afschot.

5
Acht u het een taak van vrijwilligers zoals hobbyjagers om de verkeersveiligheid op snelwegen te bewaken, of zou dat veeleer een taak voor Rijkswaterstaat en politie zijn?

Verkeersveiligheid is een van de vele taken van Rijkswaterstaat en de politie. Het hand­haven hiervan geschiedt op kundige wijze waarbij werkzaamheden in voorkomende gevallen worden uitbesteed. In dit geval gebeurt dat in samenspraak met de provincie Gelderland en de Faunabeheereenheid, meer in het bijzonder Staatsbosbeheer.
Belangrijk daarbij is dat Rijkswaterstaat en de politie daar waar nodig specifieke expertise inschakelen. Het ligt daarom in de rede dat de aan de Faunabeheereenheid verbonden jachtaktehouders ingezet worden om in voorkomende gevallen ook de verkeersveiligheid langs snelwegen te bewaken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

1De Telegraaf, 10 november 2008.