Kamer­vragen aan de ministers van LNV en van VROM over melk­dumping.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over melkdumping.

1. Kent u het bericht ‘Europese actiedag van stakende melkveehouders’1?

2. Bent u met mij van mening dat het zeer ongepast is om grote hoeveelheden voedsel (40 miljoen liter) weg te gooien als vorm van protest? Zo ja, bent u bereid hiertegen op te treden? Zo neen, waarom niet?

3. Ziet u een parallel met de Friese sage van Het Vrouwtje van Stavoren2 waar ook grote hoeveelheden graan van ver werden gehaald om vervolgens te worden weggegooid waarna de ‘hooghartige en ongenaakbare’ koopmansweduwe aan de bedelstaf geraakte? Zo ja, ziet u mogelijkheden de actievoerders op andere gedachten te brengen c.q. andere perspectieven te bieden? Zo neen, waarom niet?

4. Is het juist dat het op het land uitrijden van 1 liter melk gelijk staat aan het lozen van 130 liter huishoudelijk afvalwater3 en dat dus op één dag het equivalent van 5,2 miljard liter huishoudelijk afvalwater in het milieu gedumpt wordt? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens op te treden tegen deze en andere vormen van dumping tijdens acties? Zo neen, waarom niet?

5. Acht u het verantwoord dat in een tijd van klimaatcrisis op één dag voor 56 miljoen kilo CO2 equivalenten verspild wordt als actiemiddel? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u via handhaving voorkomen dat dergelijke verspilling en klimaatschade nogmaals veroorzaakt kan worden, gelet op het feit dat er sprake is van recidive met kans op nieuwe herhalingen?

6. Kunt u aangeven of en waar proces verbaal is opgemaakt tegen de dumping, gelet op het feit dat die is aangekondigd en opsporingsinstanties dus ruim van tevoren op de hoogte waren? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven welke milieuwetten zijn overtreden met de Aktie en welke morele bezwaren u ziet tegen het verspillen van voedsel dat ook nog klimaatbelastend is? Zo neen, waarom niet?

1www.agd.nl/1084778/Nieuws/Artikel/Europese-actiedag-van-stakende-melkveehouders.htm
2www.beleven.org/sagen/nijefurd/het_vrouwtje_van_stavoren.html
3www.clm.nl/publicaties/data/waterwijzer_melkveehouderij.pdf

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 12 nov. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de antwoorden op de Kamervragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over melkdumping (ingezonden 22 september 2009).


Vraag 1
Kent u het bericht ‘Europese actiedag van stakende melkveehouders’1?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het zeer ongepast is om grote hoeveelheden voedsel (40 miljoen liter) weg te gooien als vorm van protest? Zo ja, bent u bereid hiertegen op te treden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
In het artikel wordt gesproken over het laten weglopen van 40 mln liter melk, een genoemde hoeveelheid waarvoor geen onderbouwing van die bewering bestaat. Deze hoeveelheid heeft ook betrekking op de gebeurtenissen in het buitenland.
De acties in Nederland maken daar een zeer beperkt deel van uit.
Zoals ik op 25 juni 2008 antwoordde op gelijkluidende vragen van het lid Thieme (TK, 2007-2008, Aanhangsel 2829) vind ik het opzettelijk verspillen van voedsel te allen tijde verwerpelijk en niet duurzaam. Ik heb dit punt in mijn gesprek met de Dutch Dairymen Board (DDB) op 22 september jongstleden onder hun aandacht gebracht.
Voor het overige verwijs ik u naar het eerder gegeven antwoord van 25 juni 2008.

Vraag 3
Ziet u een parallel met de Friese sage van Het Vrouwtje van Stavoren2 waar ook grote hoeveelheden graan van ver werden gehaald om vervolgens te worden weggegooid waarna de ‘hooghartige en ongenaakbare’ koopmansweduwe aan de bedelstaf geraakte?
Zo ja, ziet u mogelijkheden de actievoerders op andere gedachten te brengen c.q. andere perspectieven te bieden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Nee.

Vraag 4 en 5
Is het waar dat het op het land uitrijden van 1 liter melk gelijk staat aan het lozen van 130 liter huishoudelijk afvalwater3 en dat dus op één dag het equivalent van 5,2 miljard liter huishoudelijk afvalwater in het milieu gedumpt wordt? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens op te treden tegen deze en andere vormen van dumping tijdens acties? Zo neen, waarom niet?

Acht u het verantwoord dat in een tijd van klimaatcrisis op één dag voor 56 miljoen kilo CO2-equivalenten verspild wordt als actiemiddel? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u via handhaving voorkomen dat dergelijke verspilling en klimaatschade nogmaals veroorzaakt kan worden, gelet op het feit dat er sprake is van recidive met kans op nieuwe herhalingen?

Antwoord
Nee. De melk werd uitgereden op landbouwgrond, de CLM-folder waarnaar u verwijst, maakt de vergelijking met lozen in de sloot. Vanwege de beperkte uitrijdacties en de navenant beperkte milieugevolgen in Nederland acht ik het niet opportuun op te treden tegen deze acties. Wel heb ik de DDB er op aangesproken.

Vraag 6 en 7
Kunt u uiteenzetten of en waar proces verbaal is opgemaakt tegen de dumping, gelet op het feit dat die is aangekondigd en opsporingsinstanties dus ruim van tevoren op de hoogte waren? Zo nee, waarom niet?

Kunt u toelichten welke milieuwetten zijn overtreden met de actie en welke morele bezwaren u ziet tegen het verspillen van voedsel dat ook nog klimaat­belastend is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Tegen de dumping van melk zijn geen processen-verbaal opgemaakt omdat er geen sprake was van een overtreding van de Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten of de Regeling dierlijke bijproducten 2008.
Voor de Wet Milieubeheer vormen de gemeenten het bevoegde gezag. Het is mij niet bekend of hiervoor processen-verbaal zijn opgemaakt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg