Kamer­vragen aan de minister van LNV over hazen­jacht


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hazenjacht

1. Kent u het bericht ‘Aantal hazen in tien jaar afgenomen’?1

2. Deelt u de mening van de SOVON onderzoekers dat het niet goed gaat met de hazenstand? Zo neen, waarom niet?

3. Acht u het bij een afname van het aantal hazen met 30% in 10 jaar reden om de bejaagbaarheid van de soort in heroverweging te nemen? Zo neen,waarom niet?

4. Bent u bereid de jacht op hazen te verbieden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de invloed van bejaging op de teruggang van de hazenstand? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 www.frieschdagblad.nl/index.asp

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 17 nov. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over hazenjacht (ingezonden 29 oktober 2009).


Vraag 1
Kent u het bericht “Aantal hazen in tien jaar afgenomen”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening van de onderzoekers van SOVON Vogelonderzoek Nederland dat het niet goed gaat met de hazenstand? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De hazenstand is altijd al aan schommelingen onderhevig geweest. Tot 1999 is sprake geweest van een dalende trend. Tussen 1999 en 2008 is, afgezien van kleine schommelingen van jaar tot jaar, de populatie echter stabiel.

Vraag 3 en 4
Acht u het bij een afname van het aantal hazen met 30% in 10 jaar reden om de bejaagbaarheid van de soort in heroverweging te nemen? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid de jacht op hazen te verbieden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Zie mijn antwoord op vraag 2. Op de jachthouder rust reeds de verplichting om een redelijke wildstand te handhaven (artikel 37 Flora- en faunawet).

Vraag 5
Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de invloed van bejaging op de teruggang van de hazenstand? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Zie mijn antwoord op vraag 2.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg