Aanvul­lende vragen Wassenberg over het slacht­proces ten tijde van COVID-19 en het Offer­feest


Indiendatum: 29 jul. 2020

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest

  1. Kent u het bericht ‘NVWA en slachterijen bereiken akkoord, maar oneens over verdovingen’? [1]
  2. Welke afspraken zijn gemaakt tussen de NVWA en de slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk? Hoe is het mogelijk dat de NVWA stelt dat een akkoord is bereikt over verdoofde slacht, terwijl één van de slachterijen zegt “gewoon onverdoofd” te zullen slachten?
  3. Kunt u bevestigen dat een dierenarts bij onverdoofde slacht niet gegarandeerd anderhalve meter afstand kan houden, waardoor de RIVM-richtlijnen niet nageleefd kunnen worden?
  4. Kunt u bevestigen dat dat de reden is voor de NVWA om bij deze slachterijen geen goedkeuring te verlenen voor onverdoofde slacht tijdens het Offerfeest?
  5. Kent u de toezegging van de NVWA zoals gedaan op Twitter op 17-08-2018: “Als de dieren onbedwelmd worden geslacht is er continu toezicht door de NVWA op het doden van de dieren”? Hoe kan de NVWA deze toezegging in alle gevallen gestand doen, wanneer de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen?
  6. Op welke manier zal de slachterij in Harderwijk, die stelt “gewoon onverdoofd” te gaan slachten, gecontroleerd worden op het nakomen van de met de NVWA gemaakte afspraken?
  7. Welke straffen staan er op het niet nakomen van de afspraken, het niet naleven van de plannen die specifiek gemaakt zijn voor het Offerfeest 2020, dan wel het niet naleven van de vigerende wetgeving omtrent slachten?
  8. Kunt u garanderen dat toezicht en handhaving tijdens het Offerfeest onverkort van toepassing zullen zijn?
  9. Zijn er slachterijen die wel goedkeuring hebben gekregen voor onverdoofd slachten tijdens dit Offerfeest? Zo ja, hoe is dat mogelijk, als de NVWA stelt dat bij onverdoofde slacht de anderhalve meter-regel niet nageleefd kan worden?
  10. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het Offerfeest 2020?

[1] https://nos.nl/artikel/2342134-nvwa-en-slachterijen-bereiken-akkoord-maar-oneens-over-verdovingen.html

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Wassenberg (PvdD), ingezonden op 28 juli 2020, vraagnummer 2020Z14384

Indiendatum: 29 jul. 2020
Antwoorddatum: 7 sep. 2020

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest.

1

Kent u het bericht ‘NVWA en slachterijen bereiken akkoord, maar oneens over verdovingen’?

Antwoord

Ja.

2
Welke afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk en hoe is het mogelijk dat de NVWA stelt dat een akkoord is bereikt over verdoofde slacht, terwijl één van de slachterijen zegt “gewoon onverdoofd” te zullen slachten?

Antwoord
De twee genoemde slachterijen hadden een kort geding aangespannen, omdat de NVWA geen toestemming had gegeven voor het onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest 2020. De reden om geen toestemming te verlenen, was het niet (tijdig) indienen van een plan van aanpak met voor NVWA- en KDS-medewerkers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer in het kader van corona. Na de uitspraak hebben deze slachterijen nieuwe plannen van aanpak ingediend met aanvullende maatregelen. Beide slachthuizen hebben op eigen initiatief in hun nieuwe plan van aanpak aangegeven om bedwelmd te gaan slachten. De NVWA heeft deze plannen beoordeeld. Hieruit is geconstateerd dat de slachterijen hun plannen zodanig hebben bijgesteld dat de veiligheid van NVWA- en KDS-personeel op basis van de RIVM-richtlijnen nu wel is geborgd. De NVWA heeft bij het toezicht op beide slachthuizen toegezien op de correcte uitvoering van de bedwelmde slacht.

3

Kunt u bevestigen dat een dierenarts bij onverdoofde slacht niet gegarandeerd anderhalve meter afstand kan houden, waardoor de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet nageleefd kunnen worden?

Antwoord
Het klopt dat bij onbedwelmde slacht het incidenteel niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te hanteren. Daarom hebben alle dierenartsen van de NVWA die werkzaam zijn op slachthuizen, de beschikking over mond- en neuskapjes. De NVWA-medewerkers hebben werkinstructies gekregen om deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken in die situaties waarin het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

4
Kunt u bevestigen dat dat de reden is voor de NVWA om bij deze slachterijen geen goedkeuring te verlenen voor onverdoofde slacht tijdens het Offerfeest?

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 2.

5
Kent u de toezegging van de NVWA gedaan op Twitter op 17 augustus 2018: “Als de dieren onbedwelmd worden geslacht is er continue toezicht door de NVWA op het doden van de dieren” en hoe kan de NVWA deze toezegging in alle gevallen gestand doen wanneer de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen?

Antwoord
Ja. Zie mijn antwoord op vraag 3.

6
Op welke manier zal de slachterij in Harderwijk, die stelt “gewoon onverdoofd” te gaan slachten, gecontroleerd worden op het nakomen van de met de NVWA gemaakte afspraken?

Antwoord
Zie mijn antwoord op vraag 2.

7
Welke straffen staan er op het niet nakomen van de afspraken, het niet naleven van de plannen die specifiek gemaakt zijn voor het Offerfeest 2020, dan wel het niet naleven van de vigerende wetgeving omtrent slachten?

Antwoord
Indien een slachthuis zich niet aan geldende wet- en regelgeving aangaande voedselveiligheid en/of dierenwelzijn houdt, zal de NVWA handhaven volgens het algemene en specifieke interventiebeleid NVWA.

8
Kunt u garanderen dat toezicht en handhaving tijdens het Offerfeest onverkort van toepassing zullen zijn?

Antwoord
Ook tijdens het Offerfeest 2020 zijn het algemeen geldende toezicht en handhaving bij de slacht onverkort van toepassing geweest.

9
Zijn er slachterijen die wel goedkeuring hebben gekregen voor onverdoofd slachten tijdens dit Offerfeest? Zo ja, hoe is dat mogelijk, als de NVWA stelt dat bij onverdoofde slacht de anderhalve meter-regel niet nageleefd kan worden?

Antwoord
Ja. Zie mijn antwoord bij vraag 2.

10
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het Offerfeest 2020?

Antwoord
Ik heb mij ingezet om de antwoorden zo snel mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.


Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Wassenberg (PvdD), ingezonden op 28 juli 2020, vraagnummer 2020Z14384.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het toezicht op het slachtproces tijdens het Offerfeest

Lees verder

Vragen Van Raan over investeringen van ontwikkelingsbanken in de vee-industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer