Herziening priva­cy­beleid


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt. De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren. Privacybescherming moet bijvoorbeeld altijd gewaarborgd worden bij het ontwerp van IT-systemen. Bedrijven en overheden moeten tevens worden verplicht om eventuele datalekken te melden. Systemen die privacy niet kunnen waarborgen moeten worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten, leerlingen en prostituees. De Autoriteit Persoonsgegevens moet daarnaast de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, zo blijkt uit de Privacy Barometer.

De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Al het Nederlandse en Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. Het verzamelen en opslaan van gegevens van burgers en bedrijven door Amerikaanse en andere buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel. Nederland treft maatregelen om deze privacyschendingen zo spoedig mogelijk te stoppen en nieuwe afluisterpraktijken te voorkomen.
  • Zo komt er een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens en het doorgeven van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten. De VS krijgen niet langer inzage in Europese banktransacties.
  • We stoppen met de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan daarvan in een database.
  • Nederland krijgt een instantie die feitelijk en gedetailleerd rapporteert over specifieke incidenten op het gebied van inbreuken op de veiligheid van onze digitale infrastructuur.
  • Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons.
  • Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.

Het standpunt Herziening privacybeleid is onderdeel van: Privacy en vrijheid op internet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws