Onze Kamerleden

Marianne Thieme

Esther Ouwehand

Lammert van Raan

Frank Wassenberg

Femke Merel Arissen

 

Marianne Thieme (1972)

Marianne Thieme is partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Ze heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Al vóór haar studententijd voelde ze zich enorm betrokken bij het lot van dieren in onze maatschappij. Tijdens haar rechtenstudie werd er in de colleges geen enkele aandacht besteed aan (de ontwikkeling van) dierenrechten en dierenwelzijnsrecht. Deze spelen in de Nederlandse wetgeving ook nauwelijks een rol. 

Na haar afstuderen ging Marianne in 1998 werken voor B&A, een consultancybureau in Den Haag. In haar vrije tijd werkte ze als vrijwilliger voor de Dierenbescherming. Daarna besloot ze van het beschermen van dieren haar beroep te maken en in 2001 werd ze beleidsmedewerker bij Bont voor Dieren. Deze organisatie zet zich in voor het beschermen van pelsdieren. In 2004 werd ze directeur van Wakker Dier, de stichting die strijdt voor het afschaffen van de bio-industrie.

Intussen had Marianne eind 2002 samen met anderen de Partij voor de Dieren opgericht. Uit protest tegen het feit dat dierenrechten en dierenwelzijn voor de bestaande (groene) politieke partijen slechts bijzaak zijn. Met de Partij voor de Dieren in het parlement wilde ze haas in de marathon zijn die de andere partijen harder zou laten lopen voor de bescherming van dieren, natuur en milieu. Bij de verkiezingen van 2003 greep ze net naast een Kamerzetel, maar in november 2006 werd ze samen met Esther Ouwehand in de Tweede Kamer gekozen. De Partij voor de Dieren wordt gesteund door tal van (internationale) opinieleiders, wetenschappers, schrijvers, ondernemers en acteurs: John M. Coetzee, Georgina Verbaan, Mensje van Keulen, Annemarie Postma, Ewald Engelen, A.F. Th. Van der Heijden, Jan Siebelink, Eddy Terstall, Redmond O’Hanlon, Will Kymlicka, Ingrid Newkirk, Babette van Veen, Jan-Peter Cruiming en Kees van Kooten. Sir Paul McCartney heeft Thieme meerdere malen persoonlijk zijn steun betuigd.

Marianne werd al in de eerste jaren van haar Kamerlidmaatschap gekozen tot Meest invloedrijke vrouw wat betreft de positie van boeren (Agritop50), dierenbeschermer van het jaar (Dierenbescherming), meest spicy politica (Viva), jongste machtige vrouw van Nederland (Opzij) en Engel van het Jaar (Perspektief). Sinds 2011 staat ze steevast in de  Duurzame top 100 van Trouw. In 2014 stond ze op plek 11 en behaalde een tweede plaats op het criterium charisma en een vijfde plaats op het criterium Doeners met visie. In 2012 kreeg ze de publieksprijs beste Webpoliticus. In 2014 riepen de luisteraars van Sky Radio haar uit tot Politieke Powervrouw. In 2014 leidde Marianne twee succesvolle verkiezingscampagnes: het aantal gemeenteraadszetels werd verdubbeld en er werd een zetel behaald in het Europees Parlement.

Marianne heeft vier boeken gepubliceerd: De eeuw van het Dier, Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen, Méér! en De kanarie in de kolenmijn. Op de internationale website van de Partij voor de Dieren schrijft ze een blog in twaalf talen en is daarmee een wereldwijde inspiratiebron voor politici, dierenbeschermers en duurzaamheidsdenkers.


Esther Ouwehand (1976)

Als tiener vond Esther Ouwehand al dat onze samenleving véél respectvoller met dieren zou moeten omgaan. Na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd ze marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Haar plan was om een jaar of tien in een commerciële omgeving te werken, en haar opgedane ervaring daarna in te zetten voor een betere wereld voor dieren.

Na een jaar of vijf had ze echter genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Haar geloof in de diervriendelijkheid van ‘gewone’ politieke partijen was ze kwijt, en ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze zegde haar baan bij de uitgeverij op, en koos voor een op dat moment nog ongewis bestaan bij de Partij voor de Dieren. In de twee jaar die volgden zette ze de partij-organisatie op, coördineerde ze campagnes, ontwikkelde ze de website, ondersteunde ze nieuw-opgerichte werkgroepen, gaf ze trainingen, enzovoort.

Esther Ouwehand is één van de auteurs van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Het partijcongres plaatste haar op de tweede plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006. Bij deze verkiezingen werd ze, samen met Marianne Thieme, in het parlement gekozen. Haar belangrijkste dossiers zijn Biotechnologie, Visserij, Vermaak met dieren, en Klimaat & natuur.


Lammert van Raan (1962)
©Rob van der Lingen

Lammert studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen, en werkte jaren in de internet/telecomindustrie. Sinds 2006 is hij lid van de partij en vanaf 2009 vervult hij diverse politieke functies. In 2012 besloot hij meer tijd te besteden aan het uitdragen van de politieke idealen van de Partij voor de Dieren.

Voordat Lammert Tweede Kamerlid werd, deed hij politieke ervaring op bij de PvdD in alle niet-landelijke politieke lagen. Hij begon als vertegenwoordiger in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In dat waterschap hield hij zich intensief bezig met het tegengaan van de misplaatste jacht op de muskusratten en de vervuiling van oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen. Daarnaast was hij een van de eersten die namens de partij het belang van de circulaire economie aangaf.

Als duo-raadslid ondersteunde Lammert vanaf 2010 het raadslid in Amsterdam. Daar maakte hij van dichtbij mee hoe groot de invloed van de gemeenteraad is op de directe leefomgeving van mens en dier. Zijn portefeuilles waren Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur & Duurzaamheid. Op het gebied van Ruimtelijke Ordening maakte Lammert steeds zichtbaar hoe het waardevolle groen in de stad als derderangsburger steeds het onderspit moest delven voor de bouwwoede van de opeenvolgende Colleges.

Vanaf 2015 vertegenwoordigde Lammert de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Noord-Holland. Daar waren zijn portefeuilles Economie, Energie en Ruimtelijke ordening. In de Staten maakte hij, samen met andere partijen een vertaling van de landelijke klimaatwet als initiatiefvoorstel. Daarnaast organiseerde hij aansluitend een klimaatsymposium, maakte een discussienota over ABP-beleggingsbeleid, pensioenbeleid en kwam met een initiatiefvoorstel ‘duurzaam inkopen’.

In 2017 trad Lammert toe tot de Tweede Kamerfractie. Tot zijn portefeuille behoren onder meer Infrastructuur, Financiën, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Frank Wassenberg (1966)

Al in zijn vroege jeugd in Zuid-Limburg was Frank gefascineerd door dieren en de natuur. Als kind wilde hij al niets liever dan bioloog worden.

Geen wonder dat hij na zijn middelbare school biologie ging studeren. Tijdens die studie werkte hij met proefdieren, maar hij wilde zich niet neerleggen bij het vanzelfsprekende gebruik daarvan. Mede daardoor groeide het besluit om zijn kennis en kunde als bioloog in te zetten om dierenleed te verminderen. Frank werkte na zijn afstuderen als beleidsmedewerker bij achtereenvolgens Bont voor Dieren, bij Proefdiervrij en bij de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

In 2007, kort nadat de Partij voor de Dieren met twee zetels de Tweede Kamer binnenstormde, werd Frank politiek actief. Van 2007 tot 2011 en in 2015 was Frank fractievoorzitter van de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Staten van Limburg. Als Statenlid diende hij in 2015 een motie in waarmee Limburg zich uitsprak tegen de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Die motie werd met brede steun aangenomen, waarmee Limburg de eerste provincie was die zich verzette tegen TTIP en CETA.

In 2015 en 2016 was Frank tijdelijk Tweede Kamerlid, als vervanger van Esther Ouwehand. Sinds maart 2017 is hij terug als Kamerlid, nu via een eigen zetel. Frank houdt zich onder meer bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, met de gaswinning in Groningen (die de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk wil beëindigen) en met een aantal dierenwelzijnsdossier, waaronder proefdieren en biotechnologie bij dieren.


Femke Merel Arissen (1983)

Dierenliefde, zorg voor de natuur en de noodzaak om op te komen voor de allerzwaksten in deze samenleving, voelt Femke Merel al van jongs af aan. Tijdens haar rechtenstudie viel het haar op dat er nauwelijks aandacht werd besteed aan dierenrechten en toentertijd dieren nog als ‘zaak’ werden aangemerkt in het Burgerlijk Wetboek. In het werk in de juridische sector, de commerciële advocatuur, vond zij weinig voldoening. De Partij voor de Dieren werd opgericht en ze was heel blij dat er eindelijk een politieke partij bestond die voorbij de korte termijn economische mensenbelangen dacht en opkwam voor hetgeen er écht toe doet: de kwetsbare waarden en een stem geven aan die zonder stem, de dieren. Meteen werd ze lid en al gauw ook actief lid.

Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Zij maakte naast het geldende recht en bijbehorende jurisprudentie, onder andere gebruik van rechtsfilosofische theorieën, zoals de morele plicht om niet te schaden van mensenrechtenfilosoof Thomas Pogge. Ook studeerde ze Nederlandse Taal & Cultuur en Filosofie in deeltijd. Ze verdiepte zich onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Tijdens haar studie liep ze stage op het gebied van Good Governance en deed ze werkervaring op in de advocatuur.

Femke Merel werd de eerste coördinator van de PvdD-werkgroep Utrecht. Verder heeft zij als beleidsmedewerker voor de Eerste en Tweede Kamerfractie gewerkt en als fractiemedewerker bij de gemeentefracties in Utrecht en Den Haag.

In maart 2015 werd Femke Merel gekozen als Statenlid in de provincie Utrecht. Sindsdien heeft zij zich als Statenlid hard gemaakt voor dierenwelzijn in alle facetten, zich sterk verzet tegen de jacht, o.a. op de vijf vrij bejaagbare diersoorten, maar ook  tegen de ganzenvergassingen. Ook duurzame energie, natuurbehoud, biodiversiteit, waterkwaliteit en tegengaan van megastallen in de provincie hebben haar volle aandacht. Samen met haar collega Statenlid en fractievoorzitter Hiltje Keller is ze de voorvechter van de planeetbrede visie van de PvdD.

Tot begin 2017 was zij lid van het College van Advies voor het landelijk bestuur.

Sinds maart 2017 is Femke Merel Tweede Kamerlid. Met dossiers als natuur & biodiversiteit, water, visserij, dieren in het wild & jacht, diergebruik buiten de landbouw & huisdieren, justitie & veiligheid, privacy, burgerrechten, vluchtelingen, (dieren)politie, zorg & preventie, emancipatie en defensie heeft Femke Merel een brede portefeuille. Haar dossiers zijn ondergebracht bij de ministeries LNV, J&V, IenW, VWS, BiZa en OCW.