Vergun­ning­ver­lening dier­proeven moet scherper


proeven op drachtige schapen zijn onac­cep­tabel

25 juli 2018

Dierproeven van Wageningen Bioveterinary Research waarbij drachtige schapen virussen krijgen ingespoten zijn onacceptabel. Dat stelt Kamerlid Frank Wassenberg die hier vandaag Kamervragen over stelt. “Vergunningen worden momenteel door de Centrale Commissie Dierproeven op de automatische piloot vergund.”

Wageningen Bioveterinary Research is gestart met experimenten op 75 drachtige schapen. Deze dieren krijgen een virus geïnjecteerd, dat kan leiden tot een abortus. Het betreft een vervolgstudie naar het zogenaamde Rift Valley Fever virus, waarvoor al eerder tien drachtige schapen met zeventien gezonde foetussen zijn gedood.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) heeft de taak om nut en noodzaak van een dierproef kritisch af te wegen tegen het ongerief van dieren. In de praktijk blijkt de commissie slechts een stempel voor goedkeuring te geven; in 2017 hebben zijn 98,5% van de dierproefaanvragen vergund.
De Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de kritische houding van de commissie. Zeker gezien de overheidsambitie om in 2025 koploper proefdiervrije innovatie te zijn, zou het CCD minder vanzelfsprekend vergunningen moeten afgeven. Kamerlid Frank Wassenberg vraagt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar verantwoordelijkheid te nemen en daar actief op aan te sturen.


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van LNV over experimenten op 75 drachtige schapen door Wageningen Bioveterinary Research.

1. Bent u ervan op de hoogte dat Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is gestart met experimenten op 75 drachtige schapen? [1][2]
2. Vindt u het ethisch acceptabel dat experimenten op drachtige dieren worden uitgevoerd en dat zij een virus krijgen ingespoten dat kan leiden tot een abortus? Zo ja, waarom?
3. Vindt u het juist dat de Centrale Commissie Dierproeven deze onethische proef heeft vergund? Zo ja, waarom?
4. Wat vindt u ervan dat de Centrale Commissie Dierproeven 98,5% van de dierproefaanvragen in 2017 heeft vergund (525 van de 534)? [3]
5. Deelt u de mening dat de CCD daarmee in de praktijk slechts een stempel voor goedkeuring geeft, terwijl ze de taak hebben om nut en noodzaak van een dierproef kritisch af te wegen tegen het ongerief van dieren? Zo nee, waarom niet?
6. Vindt u dat de CCD haar taak naar behoren uitvoert? Zo ja, waarop baseert u dat?
7. Vindt u, zeker gezien de overheidsambitie om in 2025 koploper proefdiervrije innovatie te zijn, dat de CCD een kritischere houding moet aannemen in de beoordeling van dierexperimenten en minder vanzelfsprekend vergunningen afgeeft? Zo ja, op welke wijze gaat u dit stimuleren? Zo nee, waarom niet?

1. https://www.centralecommissied...
2. https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Transmissiecyclus-RVF-virus-1.htm
3. https://www.centralecommissiedierproeven.nl/documenten/jaarverslagen/18/3/8/jaarverslag-ccd-2017