Klachten stromen binnen bij Landelijk Meldpunt Biomas­sa­cen­trales van PvdD


17 november 2020

Binnen twee weken nadat de Partij voor de Dieren van start is gegaan met een online Landelijk Meldpunt voor Biomassacentrales, stromen de reacties en klachten binnen van bezorgde bewoners uit het hele land. In korte tijd werden 100 meldingen gedaan uit alle provincies. De meeste meldingen komen uit Gelderland (21), Zuid-Holland (15) en Overijssel (15).

De overgrote meerderheid (84%) geeft aan last te hebben van een bestaande biomassacentrale in de buurt. De meeste meldingen betreffen zorgen en klachten over luchtkwaliteit (58%), stank (41%) en geluidsoverlast (13%). Een kleinere groep (22%) geeft aan geen directe overlast te ervaren maar zich zorgen te maken over de gevolgen met betrekking tot het milieu, biodiversiteit, leefomgeving en of de natuur. Ook zijn er klachten over de handhaving. Enkele voorbeelden:

“Milieuvereniging Y weet dat er van alles mis is met de vergunning van deze centrale, op 80 punten, maar provincie doet niks”

“Een enorme gevaarlijke pathogenen, stikstof en fijnstof verspreidende installatie. Tikkende tijdbom. De vergunning voor deze centrale voldoet niet aan de eisen. Daar doen ze niks mee en reageren niet eens.”

“Al veel geklaagd over stank, rook en geluid. Centrale is enkele malen stilgelegd door de RUD. RUD heeft geluidsmeting uitgevoerd. Overschrijding norm met 10 DB. Exploitant X moet maatregelen treffen.”

Doel Meldpunt

Doel van het landelijk meldpunt is om te controleren of de regering de wildgroei aan houtige biomassacentrales een halt toeroept. De Tweede Kamer heeft het kabinet via een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren opgeroepen dit te doen. Via het meldpunt krijgen bewoners de mogelijkheid melding te doen op centraal niveau. Op basis van de meldingen worden ontwikkelingen en locaties gemonitord en wordt inzicht verkregen in de zorgen en hinder die bewoners ondervinden met betrekking tot biomassaverbranding in Nederland.
Nederland presteert erg slecht als het om duurzame energie gaat. Bovendien is een groot gedeelte van deze ‘duurzame energie’ afkomstig is uit houtige biomassa, zoals houtpellets en houtsnippers, en daarmee juist absoluut niet duurzaam. “Hout uit oerbossen in Estland, Letland en Canada wordt massaal gekapt, hierheen verscheept en vervolgens gesubsidieerd opgestookt. De overheid maakt de opmars namelijk mogelijk door deze niet-duurzame energiebron zwaar te subsidiëren. Dit betekent simpel gezegd dat grootschalige houtstook voor warmte en energie voorlopig doorgaat én toe zal nemen, met alle schadelijke gevolgen voor mens, dier en natuur”, zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. “Zolang minister Wiebes subsidies blijft verlenen, zal de wildgroei aan kleine en grote biomassacentrales blijven doorgaan en is een Landelijk Meldpunt Biomassacentrales hard nodig.”

Achtergrondinformatie

Biomassacentrales schieten in ons land als paddenstoelen uit de grond. Op dit moment zijn er ruim 200 en staan er ca. 400 gepland. Met het meldpunt wil de Partij voor de Dieren overzicht krijgen over de aantallen, locaties en typen biomassacentrales. De aantallen nemen niet alleen in snel tempo toe, ook duiken kleinschalige biomassacentrales op allerlei locaties op, bijvoorbeeld midden in een woonwijk of achter de stallen van een boerderij. Vooral de situatie rond deze kleine centrales is onduidelijk, omdat deze centrales niet altijd vergunningsplichtig zijn. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan en die effect hebben op de leefbaarheid van een buurt. Door bewoners de mogelijkheid te geven melding te doen op centraal niveau, bij signalen of vermoedens van (nieuwe) biomassacentrales maar ook bij overlast door lawaai, stank of vervuiling door de uitstoot, kunnen de ontwikkelingen gemonitord worden en locaties en klachten met betrekking tot biomassacentrales in Nederland direct zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast kunnen melders op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen op het gebied van biomassacentrales.

Het meldpunt is hier te vinden: https://www.partijvoordedieren.nl/petities/landelijk-meldpunt-biomassacentrales

Gerelateerd nieuws

PvdD presenteert ontwerp-verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

Partij voor de Dieren maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen bekend

Lees verder

Succes voor de bijen en onze gezondheid

De toelatingseisen voor pesticiden moeten strenger worden om zowel de bijen als de gezondheid van mensen te beschermen. Dat h...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief