Motie Thieme: onderzoek de moge­lijk­heden voor Blijf van mijn dier-projecten in gemeenten met een vrou­wen­opvang


17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat 41% van de vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld de vlucht naar de opvang uitstelt vanwege hun huisdieren,

constaterende dat het niet is toegestaan een huisdier mee te nemen naar de vrouwenopvang,

overwegende dat geen enkel slachtoffer van huiselijk geweld bij een vrouwenopvang zou mogen worden geweigerd,

constaterende dat het International Fund for Animal Welfare (IFAW) samen met vrouwenopvang Kadera de pilot “Blijf van mijn dier”, waarbij de huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld tijdelijk worden opgevangen in gastgezinnen, succesvol heeft afgerond en dat het project wordt gecontinueerd en uitgebreid,

verzoekt de regering, in overleg te treden met VNG, de Federatie Opvang en het IFAW om de mogelijkheden voor een Blijf van mijn dier-project in gemeenten met een vrouwenopvang te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen