Motie Wassenberg: verplichte maat­re­gelen land­bouwgif indien uit evaluatie blijkt dat gestelde doelen niet bereikt zijn


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de tussenevaluatie van het PBL blijkt dat cruciale tussendoelen voor geïntegreerde gewasbescherming, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de arbeidsveiligheid niet zijn gehaald,

constaterende dat het PBL in deze tussenevaluatie adviseert om dwingende maatregelen als stok achter de deur beschikbaar te hebben om te voorkomen dat vrijwilligheid overgaat in vrijblijvendheid,

verzoekt de regering, indien bij de eindevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, in 2023, blijkt dat de gestelde doelen niet bereikt zijn, via een wetgevingstraject verplichte maatregelen op te leggen aan de sector,

verzoekt de regering om deze regeerperiode te beginnen met de voorbereidingen voor een dergelijk wetgevingstraject,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga