Motie Wassenberg/Teunissen over afgeleide producten van soja en palmolie opnemen in de ontbos­sings­ver­or­dening


8 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat afgeleide producten van soja en palmolie, zoals vlees van dieren die gevoed zijn met ontbossingssoja, niet zijn opgenomen in de Europese ontbossingsverordening;

overwegende dat dit kan leiden tot een verplaatsing van productie naar landen buiten Europa;

constaterende dat dit leidt tot een ongelijk speelveld voor Nederlandse boeren;

verzoekt de regering er in Europees verband voor te pleiten afgeleide producten van soja en palmolie direct op te nemen in de ontbossingsverordening,

en gaat over tot de orde van dag.

Wassenberg
Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV, SGP, BBB, JA21, Van Haga