Motie Wassenberg over verwa­tering van “delegated act” niet toestaan


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie palmolie in haar “delegated act “ [C(2019) 2055 final] van 13 maart 2019 palmoliebiobrandstof heeft geclassificeerd als niet-duurzame biobrandstof,

constaterende dat de Raad zich nog dient uit te spreken over deze ”delegated act”,

verzoekt de regering om verwatering van deze “delegated act” niet toe te staan,

verzoekt de regering voorts geen gehoor te geven aan oproepen van industriële lobby of de lobby van palmolieproducerende landen om het uitvoeringsbesluit te verwerpen

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen