Motie Wassenberg over het op vogel­griep onder­zoeken van in de natuur gevonden dode dieren


20 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is om zicht te houden op de verspreiding van het vogelgriepvirus en mogelijke mutaties;

constaterende dat ook de expertgroep zoönosen wijst op de noodzaak van monitoring om een mogelijke uitbraak van zoönosen in een vroeg stadium op te sporen;

verzoekt de regering te borgen dat alle dode dieren die in de natuur worden gevonden en waarbij een vermoeden bestaat dat er sprake is van vogelgriep, worden onderzocht, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen