Motie Wassenberg over het natuur­beleid weer de verant­woor­de­lijkheid van het Rijk maken


12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie-Remkes in het kader van de stikstofproblematiek niet voor niets constateerde dat «niet alles kan» in ons land;

constaterende dat met het invoeren van de Omgevingswet voorzien wordt in een grotere beleidsvrijheid voor provincies met betrekking tot het afwegen van – soms tegenstrijdige – belangen;

overwegende dat natuurbeleid bij uitstek een onderwerp is met een provincie-overstijgend karakter;

verzoekt de regering, het natuurbeleid weer de verantwoordelijkheid van het Rijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga