Motie Wassenberg over een struc­turele subsidie voor SYRCLE


20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse kennisplatform voor systematic reviews SYRCLE (Systematic Review Centre for Laboratory Experimentation), geen structurele overheidssubsidie krijgt,

overwegende dat het zeer onwenselijk is als dit kennisplatform daardoor verdwijnt,

overwegende dat een consequente en structurele toepassing van systematic reviews bijdraagt aan beter onderzoek, betere medicijnen, betere besteding van onderzoeksgeld en minder onnodige dierproeven,

overwegende dat systematic reviews uitstekend passen in het overheidsbeleid met betrekking tot de transitie proefdiervrije innovaties (TPI),

verzoekt de regering om met een voorstel te komen voor een structurele subsidie van SYRCLE,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

BBB, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD