Motie Van Esch/Teunissen over een tijde­lijke opschorting van het toepassen van de gedragscode duurzaam renoveren


20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State oordeelt dat de ‘gedragscode duurzaam renoveren’ niet voldoet aan de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn,

constaterende dat beschermde vleermuizen en vogels slachtoffer worden van het verkeerd aanbrengen van isolatie,

constaterende dat BZK en LNV samen onderzoek doen naar de knelpunten bij natuurinclusief bouwen, waarbij ook gekeken wordt naar renovatie en isolatie,

overwegende dat bij opschorting van de gedragscode per individuele aanvraag een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming moet worden gegeven, wat vleermuizen en vogels betere bescherming biedt,

verzoekt de regering tot een tijdelijke opschorting van het toepassen van de gedragscode duurzaam renoveren totdat het onderzoek naar de knelpunten bij natuurinclusief bouwen gedeeld en besproken is met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer