Motie Wassenberg over de ontwik­keling van kunst­matige intel­li­gentie stimu­leren om hiermee dier­proef­ge­bruik te vermin­deren


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zoeken naar alternatieven voor een voorgenomen dierproef tot nu toe een heel tijdrovende zaak is, en dat een uitgebreide verkenning daardoor geen standaardprocedure is,

overwegende dat met het ontbreken van zo’n uitgebreide verkenning niet wordt voldaan aan artikel 1d van de Wod, dat het uitvoeren van een dierproef verbiedt als daar alternatieven voor bestaan,

constaterende dat met kunstmatige intelligentie voor een fractie van de kosten en een fractie van de tijd zeer effectief gezocht kan worden naar alternatieven,

verzoekt de regering de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te stimuleren, om zo het zoeken naar alternatieven snel, eenvoudig en effectief te maken en daarmee te kunnen voldoen aan de Wet en het aantal overbodige dierproeven te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

FVD