Motie Wassenberg geen lozings­ver­gunning voor GenX


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verhandelen of vervaardigen van PFOA vanaf 4 juli 2020 binnen de EU verboden is vanwege een ‘onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van de mens en het milieu’ (Verordening EU 2017/1000),

constaterende dat het RIVM aangeeft dat de schadelijke effecten van GenX, de opvolger van PFOA, deels vergelijkbaar zijn met die van PFOA en dat GenX mogelijk kankerverwekkend is,

constaterende dat Rijkswaterstaat voornemens is op korte termijn een Waterwet-vergunning te verlenen aan Chemours Dordrecht voor de directe lozing van GenX houdend water op het oppervlaktewater van de Merwede,

van mening dat dit een onacceptabel risico voor de gezondheid van mens en milieu betekent,

verzoekt de regering niet over te gaan tot het verlenen van een lozingsvergunning voor GenX,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP