Motie Wassenberg c.s. over het voorkomen van zout­winning onder de Waddenzee


10 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Waddengebied gekenmerkt wordt door een unieke getijdendynamiek;

constaterende dat deze getijdendynamiek onder druk staat door een stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling als gevolg van gaswinning;

constaterende dat het Waddengebied verder onder druk staat door verstoring en vervuiling, zoals de ernstige vervuiling door de containerramp met de MSC Zoƫ;

van mening zijnde dat een extra bodemdaling door zoutwinning een onacceptabel risico vormt voor het Waddengebied;

van mening dat het gebruik van dieselolie onder de Waddenzee een onacceptabel risico op extra vervuiling betekent;

verzoekt de regering, om zoutwinning onder de Waddenzee te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman
Van der Lee


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD