Motie Wassenberg c.s. over criteria op basis waarvan vracht­schepen de toegang tot de zuide­lijke route verleend of ontzegd kan worden


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat olietankers vanwege de gevaren voor de omgeving al sinds 1997 niet meer in de zuidelijke TE-route mogen varen;

constaterende dat het sluiten van de zuidelijke route voor grote vrachtschepen de kans op ongevallen en vervuiling verkleint en daarmee een betere bescherming van de Waddenzee betekent;

verzoekt de regering, criteria te ontwikkelen voor vrachtschepen op basis waarvan de toegang tot de zuidelijke route verleend of ontzegd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Schonis
Dik-Faber
Kröger
Moorlag


Status

Aangehouden

Voor

Tegen