Motie Wassenberg/Beckerman over mest­ver­gisters uitsluiten van projecten die met SDE+-gelden worden gesub­si­dieerd


20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energieopbrengsten van mestvergisting uiterst gering zijn en dat de energie die op deze wijze verkregen wordt buitenpro-portioneel wordt gesubsidieerd middels de SDE+-regeling;

constaterende dat het Openbaar Ministerie daarnaast bericht over grootschalige, langjarige en structurele fraude met mestvergisters, waarbij slachtafval, chemisch afval en verf op grote schaal zijn bijge-mengd met mest; overwegende dat het onaanvaardbaar is de rijksoverheid de mestvergis-tingsmaffia subsidieert middels de SDE+-regeling;

verzoekt de regering, per direct mestvergisters uit te sluiten van de projecten die met SDE+-gelden worden gesubsidieerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL