Motie Ouwehand c.s. over een notitie over de vere­nig­baarheid van de principes van duur­zaamheid en groot­schalige mest­ver­branding


20 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat sinds kort de staatssecretaris van VROM tot het inzicht is gekomen dat palmolie vanuit het perspectief van duurzaamheid een minder wenselijke biomassabrandstof moet worden genoemd ten behoeve van energieopwekking;
constaterende, dat de commissie-Cramer in het rapport Criteria voor duurzame biomassaproductie criteria heeft opgesteld voor meer en minder wenselijke biomassaverbranding;
overwegende, dat buiten palmolie bij andere soorten biomassa kennelijk eveneens de vraag gesteld moet worden, of deze verenigbaar zijn met onder meer de eisen van duurzaamheid;
overwegende, dat het verbranden van mest volgens de Ladder van Lansink als een minder wenselijke methode van afvalverwerking moet worden beschouwd;
overwegende, dat ernstige twijfels bestaan over de verenigbaarheid van mestverbranden met de eisen van duurzaamheid;
verzoekt de regering een notitie te overleggen waarin de verenigbaarheid van de principes van duurzaamheid en grootschalig mestverbranden uiteen worden gezet,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Samson
Van Velzen


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer