Motie Van Tongeren: een aanvul­lende studie naar de cumu­la­tieve effecten van vervuilde stoffen in de lucht


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit recent RIVM-onderzoek blijkt dat mensen eerder doodgaan door stikstofdioxide in de lucht;

overwegende dat effecten van luchtvervuiling bij elkaar optellen;

verzoekt de regering om, een aanvullende studie uit te voeren naar de cumulatieve effecten van vervuilende stoffen in de lucht en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Ouwehand

Dik-Faber


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LKLE, PvdA, PvdD, SGP, SP

Tegen

GrBvK, LVLI, PVV, VVD