Motie Ouwehand: de vergun­ning­ver­lening voor de geplande mest­ver­gisters in Grub­ben­vorst opschorten


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Grubbenvorst plannen zijn voor twee mestvergisters waar jaarlijks 450.000 ton respectievelijk 120.000 ton dierlijke mest zal worden vergist,

overwegende dat dergelijke grootschalige mestverwerkingsinstallaties grote overlast kunnen veroorzaken bij bewoners van het platteland vanwege stankoverlast, gezondheidsklachten, waardedaling van huizen en de aanvoer van tientallen tonnen mest door aan- en afrijdende vrachtwagens,

spreekt uit dat de vestiging van deze mestvergisters in Grubbenvorst onwenselijk is,

verzoekt de regering in overleg met de provincie de vergunningverlening voor de geplande mestvergisters in Grubbenvorst op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen