Motie Van Raan/Wassenberg voor concrete, ambi­tieuze CO2-reduc­tie­doelen voor lucht- en scheep­vaart


28 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de keuze voor kosteneffectiviteit er mede toe heeft geleid dat bepaalde sectoren zijn ontzien van ambitieuze CO2-reductiedoelen;

Constaterende dat mede daardoor de lucht- en scheepvaartsector niet zijn gekomen tot genoeg ambitieuze CO2-reductiemaatregelen die nodig zijn om de algehele ambities van het Parijsakkoord binnen bereik te houden;

Verzoekt de regering de lucht- en scheepvaart van en naar Nederland te onderwerpen aan concrete en ambitieuze CO2-reductiedoelen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PvdA, SGP, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FvD, PVV, VVD