Motie Van Raan over het verbe­teren van de ecolo­gische kwaliteit rondom wind­parken


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat windmolens op zee nadelige gevolgen kunnen hebben voor mens en natuur, zoals vogelaanvaringen en geluidsoverlast;

constaterende dat ecologie geen vast en altijd geldend criterium in de wet is, maar een rangschikkingscriterium, dat bij ministeriële regeling kan worden uitgewerkt;

overwegende dat we ons in een klimaat- en biodiversiteitscrisis bevinden;

overwegende dat windmolens natuurinclusief gebouwd kunnen worden, waardoor de ecologie en natuur op de Noordzee beschermd en gestimuleerd kan worden;

verzoekt de regering om in artikel 14 van de Wet Windenergie op zee op te nemen dat de ecologische kwaliteit rondom windparken behouden en verbeterd zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen