Motie van het lid Dik-Faber c.s. over betalen door de NAM van de kosten voor behoud en herstel van monu­mentaal erfgoed


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de provincie Groningen veel monumenten en erfgoed met culturele en religieuze waarde aanwezig zijn, maar dat aardbevingen als gevolg van gaswinning schade hebben toegebracht aan veel monumenten en kerken;

overwegende dat in de Monumentenwet een verbod op beschadiging en vernieling van monumenten uit de Monumentenwet staat; verzoekt de regering:

•ervoor zorg te dragen dat de NAM de kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed betaalt;

•bij herstel en behoud niet slechts economische afwegingen, maar ook de monumentale waarde en de waarde voor het landelijk gebied en de identiteit van Groningen mee te wegen;

•zorg te dragen voor een speciaal team bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het herstel en de preventie van schade aan monumen-ten en erfgoed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven

Ouwehand

Van Tongeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, PvdA, CDA, SP, D66, PVV, SGP, CU, GL, PvdD, GrKÖ, GrBvK, Klein

Tegen