Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over Staats­toe­zicht op de Mijnen onder de verant­woor­de­lijkheid van een ander minis­terie of als zelf­standig bestuurs­orgaan


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vertrouwen in de instanties rond de gaswinning laag is;

overwegende dat het Ministerie van Economische Zaken de olie- en gasbaten ontvangt, de vergunningen verstrekt en verantwoordelijk is voor het toezicht;

verzoekt de regering, scenario’s te schetsen hoe het Staatstoezicht op de Mijnen onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie kan komen of een zelfstandig bestuursorgaan kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PVV, GL, PvdD, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, SGP, GrBvK, Klein