Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over tot nul terug­brengen van de winning bij het Eems­ka­naal­cluster


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de compactie bij het Eemskanaalcluster hoog is en dat hoge compactie een voorbode is van aardbevingen dicht bij de stad Groningen;

overwegende dat de winningsplafonds voor de clusters en gebieden in het winningsplan 2015–2016 zijn bepaald op basis van het jaar 2012 met een gemiddeld hoge winning zonder verdere objectiveerbare gronden;

verzoekt de regering, de winning bij het Eemskanaalcluster tot nul terug te brengen zolang de risicoanalyses nog niet gereed zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Tongeren

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, PVV, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein