Motie Van Esch/Wassenberg: zend Kamer uitkomst kwets­baar­heids­analyse voor, of met, advies SER voor duur­zaam­heids­kader biomassa


6 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Signaalrapportage ILT ‘Fraude met certificering duurzame biodiesel’ blijkt dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met biodiesel,

constaterende dat biobrandstoffen vanwege de hoge mate van vermenging, de vele spelers en de verscheidenheid aan grondstoffen en herkomst, inherent fraudegevoelig zijn,

constaterende dat de minister aangaf een kwetsbaarheidsanalyse te laten doen,

verzoekt de regering de uitkomst van deze kwetsbaarheidsanalyse naar de Kamer te zenden voor, of gelijktijdig met, het in het eerste kwartaal 2020 te ontvangen advies van de Sociaal Economische Raad voor een duurzaamheidskader biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

PVV, FVD, VVD