Motie Thieme/Wassenberg: toezien dat het besluit tot afschot gebaseerd is op objec­tieve en contro­leerbare gegevens


14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afschot van in het wild levende dieren regelmatig plaats vindt op grond van de landelijke vrijstellingslijst;

constaterende dat de Raad van State benadrukt dat met objectieve en controleerbare gegevens dient te kunnen worden aangetoond dat er sprake is van belangrijke schade waarvoor geen andere bevredigende oplossing voorhanden is;

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken heeft toegezegd hier op toe te zien (TK vergaderjaar 2015-2016, aanhangsel 1835), maar niet heeft uitgelegd hoe,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak hoe hier op toe te zien,

en gaat over tot de orde op de dag,

Thieme

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen