Motie Thieme: Verwerk thema's uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustai­nable Devel­opment Goals in Jaar­verslag Rijk


31 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer aangeeft dat het opnemen van thema’s uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals als onderdeel van de jaarlijkse verantwoording in het Financieel Jaarverslag Rijk de verantwoording verrijkt, het inzicht in het effect van de inzet van publieke middelen vergroot en daarmee het parlementaire debat over de maatschappelijke effecten van kabinetsbeleid ondersteunt,

verzoekt de regering om het Financieel Jaarverslag Rijk aan te vullen met thema’s uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Gesthuizen


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet