Motie Thieme/Van Velzen over een ethisch toet­sings­kader


7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat om de intrinsieke waarde van het dier te respecteren een ethisch toetsingskader nodig is;

overwegende, dat ook voor het opstellen van dierenwelzijneisen en het vastleggen van te houden dieren een ethisch toetsingskader nodig is;

van mening, dat het ethische afwegingskader dat is ontwikkeld naar aanleiding van de motie-Waalkens/Cramer (28 286, nr. 117) te weinig concreet is voor bovenstaande uitwerkingen;

constaterende, dat uit niets blijkt dat een ethisch toetsingskader is meegenomen bij de ontwikkeling van de Wet dieren;

verzoekt de regering voor het voorjaar van 2010 een ethisch toetsingskader te ontwikkelen en aan de Kamer voor te leggen;

verzoekt de regering tevens de Kamer te informeren over de toepassing van dit toetsingskader op toekomstige besluiten die raken aan dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV