Motie Thieme/Van Gent over de norm van één jager met één drijver bij eventuele ontheffing voor drukjacht


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris van LNV bij het besluit om een verbod in te stellen op de drijfjacht in 2002 heeft aangegeven dat indien een ontheffing voor drukjacht wordt verleend, er per gebied slechts één formatie van twee personen is toegestaan;

constaterende, dat sindsdien onduidelijkheid bestaat over de bezettingsgraad per perceel en hierbij verschillende perceelgroottes worden genoemd waarop een formatie van twee personen is toegestaan;

overwegende, dat de aanwezigheid van meerdere formaties per gebied feitelijk kan leiden tot herinvoering van de verboden drijfjacht;

verzoekt de regering om indien een ontheffing voor drukjacht wordt verleend, de norm van één formatie van één jager en één drijver per gebied te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD