Motie Thieme/Polderman over niet toestaan van verkoop van anti­bi­otica door apotheek­hou­dende dieren­artsen


24 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 5% van de dierenartsenpraktijken verantwoordelijk is voor 80% van de antibioticaverstrekking;

constaterende, dat apotheekhoudende dierenartsen een economisch belang hebben bij de verkoop van antibiotica;

overwegende, dat door het hoge antibioticagebruik in de veehouderij de volksgezondheid gevaar loopt als gevolg van antibioticaresistente bacteriën;

van mening, dat het economische belang voor dierenartsen bij de verstrekking van antibiotica dient te worden weggenomen;

verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om de verkoop van antibiotica door apotheekhoudende dierenartsen voor toepassing in de veehouderij niet langer toe te staan en hier één centrale instelling voor op te richten welke tevens het gebruik van antibiotica door veehouders registreert, en de Kamer hierover binnen een halfjaar nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Polderman


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over een plan van aanpak voor versterkte handhaving

Lees verder

Motie Thieme over regie door VWS over het antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer