Motie Thieme over regie door VWS over het anti­bi­o­ti­ca­ge­bruik in de veehou­derij


24 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het grootschalige antibioticagebruik in de veehouderij steeds meer resistente bacteriën ontstaan;

constaterende, dat dit een bedreiging vormt voor de volksgezondheid;

van mening, dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport primaire verantwoordelijkheid draagt voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering het ministerie van VWS de regie te laten voeren over het beleid omtrent antibioticagebruik in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV