Motie Thieme/Pechtold over plan van aanpak voor het beprijzen van substan­tiële emissies


20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering aangeeft dat klimaatverandering het grootste en meest wijdverbreide marktfalen in de geschiedenis kenmerkt en dat het beprijzen van emissies het belangrijkste element vormt in het emissiebeperkingsbeleid van deze regering;

constaterende, dat door de regering het beprijzen van emissies slechts selectief wordt toegepast, zoals milieuheffingen met betrekking tot verkeer en vervoer (kilometerheffing, vliegtax en bpm);

van mening, dat het beprijzen van emissies consistent zou moeten worden toegepast voor alle goederen en diensten die emissies veroorzaken;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar met een plan van aanpak te komen waarin het beprijzen van substantiële emissies veroorzaakt door de productie en consumptie van andere goederen en diensten nader wordt uitgewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD