Motie Thieme over het stellen van duur­zaam­heids­eisen bij verduur­zaming van handels­ketens


28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat als Nederland via handelsketens verder wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling elders, de overheid verduurzaming niet alleen meer kan overlaten aan de voorhoede in een markt maar zelf dwingender zal moeten optreden,

verzoekt de regering, de aanbevelingen van het PBL over het verder verduurzamen van internationale handelsketens over te nemen, en daarbij het verplicht stellen van minimumeisen, verplichte en transparante rapportages over grondstofgebruik en het Europees uitdragen van beleid voor duurzaam inkopen uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Ojik
Voordewind


Status

Aangehouden

Voor

Tegen