Motie Thieme over het met onmid­del­lijke ingang beperken van inter­na­ti­onale trans­porten van levend pluimvee


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat transporten met pluimvee en pluimveeproducten de belangrijkste veroorzakers zijn van de verspreiding van het vogelpestvirus H5N1 welke ook voor mensen gevaarlijk is;

constaterende, dat internationale pluimveetransporten nog steeds onbeperkt zijn toegestaan en dat het risico van verspreiding van het H5N1 virus hierdoor kan worden versneld;

overwegende, dat het belangen van de volksgezondheid nopen tot vergaande maatregelen om de verspreiding van aviaire influenza te voorkomen;

verzoekt de regering met onmiddellijke ingang internationale transporten van levend pluimvee sterk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD