Motie Thieme over het hanteren van een minimale norm voor drukjacht


8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de toenmalige staatssecretaris van LNV bij het besluit om een verbod in te stellen op de druk- en drijfjacht in 2002 heeft aangegeven dat indien een ontheffing voor de drukjacht wordt verleend, er per gebied slechts één formatie van twee personen is toegestaan;

constaterende, dat sindsdien onduidelijkheid bestaat over de bezettingsgraad per perceel en hierbij verschillende perceelgroottes worden genoemd waarop een formatie van twee personen is toegestaan;

overwegende, dat de aanwezigheid van meerdere formaties per gebied feitelijk zal leiden tot herinvoering van de verboden drijfjacht, aangezien op een gebied van 10.000 ha tot wel 250 formaties actief kunnen zijn binnen de door de minister gehanteerde definities;

verzoekt de regering om indien ontheffing voor drukjacht wordt verleend, als minimale norm 40 ha per formatie van één jager en één drijver te hanteren, waarbij een onderlinge afstand van minimaal 500 meter tussen de formaties vereist is, en toe te zien op de naleving hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD